Επιτέλους, αρχίζουμε να μιλάμε για φορολογικά κίνητρα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα ψηφιστεί ο νόμος για τα φορολογικά κίνητρα υπέρ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, τα οποία θα είναι συμβατά με όσα προβλέπονται από την ΕΕ, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, Δημήτρης Μάρδας, μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσαν, στη Θεσσαλονίκη το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και ο Όμιλος Νέων, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Επαγγελματιών, HUMANS.

Διαβάστε περισσότερα

O «διωγμός» των ατομικών επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ

Όπως είναι γνωστό με το N.3419/2005 δημιουργήθηκε το Γενικό Εμπορικό ΜΗτρώο (ΓΕΜΗ) με σκοπό την καταγραφή και την τήρηση αρχείου των εμπορικών εταιρειών που λειτουργούν ανά την επικράτεια. Με την παρ.1 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου προβλέφθηκε στην περ.α και η υποχρέωση εγγραφής για «τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή».

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμο: Έγκριση ηλεκτροδότησης οικοδομών από τις Δ.Ο.Υ χωρίς παραστατικά

Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης ηλεκτροδότησης οικοδομών από τις Δ.Ο.Υ.; Είναι νόμιμη η διαδικασία καταλογισμού ΦΠΑ σε ιδιώτη που κτίζει οικοδομή και δεν καλύπτεται το κόστος οικοδομής με παραστατικά;

Οι φορολογικές διατάξεις περί ηλεκτροδότησης θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον κατασκευαστικό τομέα. Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή μην σας ξεφύγει μελλοντική οφειλή, χάνετε την ρύθμιση.

Αυτό το e-mail δέχθηκε σήμερα φορολογούμενος από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ στο οποίο γίνεται ξεκάθαρη αναφορά περί απώλειας της ρύθμισης σε περίπτωση που δεν εξοφλήσει στην ώρα του οποιαδήποτε μελλοντική οφειλή.

Παραθέτουμε αυτούσια το κείμενο στο οποίο τουλάχιστον σε εμάς έχει πρωτότυπο τρόπο γραφής…

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοικεσία των κατοίκων εξωτερικού στην Ελλάδα και τα μυστικά της

Για αρχή: τα πρόσωπα που μπορούν να κάνουν μετοικεσία στην Ελλάδα είναι:
Τα πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα

1.Έλληνες και Ελληνίδες που εργάζονται στο εξωτερικό

2.Έλληνες και ομογενείς πολιτικοί πρόσφυγες

3.Έλληνες και ομογενείς Πόντιοι

Διαβάστε περισσότερα

Στην δημοσιότητα η εγκύκλιος διακοπής του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. από το σύστημα V.I.E.S

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1200/2.9.2015, θέμα: Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών και ειδικότερα στο ΦΕΚ Β΄2001/2015.

Αναλυτικά: Διαβάστε περισσότερα

Για έναρξη επαγγέλματος ατομικής επιχείρησης ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Για έναρξη επαγγέλματος Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Α) Ατομική Επιχείρηση

– Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (επιδεικνύεται το πρωτότυπο).

– Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.

– Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα.

– Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.

– Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Δήμους και Κοινότητες όπου απαιτείται (άρθρα 80, 81 ν.3463/2006).

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για ίδρυση εταιρειών;

Β) Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε.- Ε.Ε.) -Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) -Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) και Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε).

Από τις 4/4/2011 η διαδικασία σύστασης και η έναρξη εργασιών των εν λόγω εταιρειών πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3853/2010 και της Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011, όπου, μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη των εργασιών των εν λόγω εταιρειών.

Ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) για τη σύσταση των εταιρειών αυτών ορίζονται: α) για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.-Ε.Ε.) τα επιμελητήρια και τα πιστοποιημένα Κ.Ε.Π. και β) για τις κεφαλαιουχικές (Ε.Π.Ε., Α.Ε. Ι.Κ.Ε ) και τις προσωπικές εταιρείες που συστήνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι συμβολαιογράφοι.