Δικαιολογητικά για χορήγηση Α.Φ.Μ. σε εταιρείες.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση ΑΦΜ σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες;
– Aπαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση ΑΦΜ στα φυσικά πρόσωπα αποτελεί το στοιχείο
ταυτότητας, πρωτότυπο του οποίου επιδεικνύεται στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. και κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού.
– Πιστοποιητικό γέννησης για τα φυσικά πρόσωπα που στερούνται ταυτότητας ( ανήλικοι)
– Η χορήγηση ΑΦΜ στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες διενεργείται με τις διαδικασίες
της έναρξης εργασιών. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά ορίζονται στην ΠΟΛ
1006/31-12-2013 (ΦΕΚ 19Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.