Απλά βήματα για να ανήκεις στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού

Δυο απλά βήματα ή αλλιώς φόροι πρόστιμα ταλαιπωρία.

Όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό μετά την 01.01.2014, έχουν δοθεί οδηγίες με την ΠΟΛ.1058/18.03.2015.

Ειδικότερα, τα φυσικά πρόσωπα που δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, κατά τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας: αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καθώς και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα.

Με απλά λόγια προσκομίζει ο εκπρόσωπος σας (π.χ. ο κηδεμόνας σας) στο μητρώο της εφορίας που ανήκετε, με συμπληρωμένα έντυπα Μ0,Μ1,Μ7 και βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την χώρα του εξωτερικού με μετάφραση και apostille (Apostille είναι η σφραγίδα, με την οποία μια κυβερνητική υπηρεσία πιστοποιεί τη γνησιότητα ενός εγγράφου) και τελειώσατε.

Θέλω ωστόσο να σας προειδοποιήσω πως υπάρχει κίνδυνος να ταλαιπωρηθείτε υπερβολικά στη εφορία και στο τέλος να αρνηθούν ακόμα ακόμα και την μεταφορά σας στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού(!) πολλές φορές και άδικα.

Συμβουλή αυτής της στήλης είναι να καταθέτετε την αίτηση για μεταφορά της εφορίας που ανήκετε και να γράφετε μέσα στην αίτηση το παρακάτω κείμενο που είναι απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου οικονομικών προς τον συνήγορο του πολίτη που ουσιαστικά λέει πως αρμόδια υπηρεσία για να αποφασίσει αν είσαι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού είναι η υπηρεσία που θα σου δώσει την βεβαίωση φορολογικής κατοικίας.

Ειδικότερα:
«Επισημαίνεται σε έγγραφο της διεύθυνσης Οικονομικών Σχέσεων(ΔΟΣ) του Υπουργείου Οικονομικών προς το Συνήγορο του Πολίτη με θέμα «Ζητήματα φορολογικής κατοικίας και αλλαγής της φορολογικής κατοικίας», «την απόφαση για τη φορολογική κατοικία εναπόκειται στη φορολογική αρχή κάθε κράτους να τη λάβει, αφού εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, με την άσκηση της ελεγκτικής της αρμοδιότητας…
Το ζήτημα της κατοικίας του φυσικού προσώπου είναι πραγματικό, κρινόμενο κατά τις συγκεκριμένες περιστάσεις και ως εκ τούτου δεν μπορεί να δοθεί γενική απάντηση…»

Αυτό σημαίνει πως όταν προσκομίσετε βεβαίωση της ολλανδικής εφορίας πως είστε φορολογικός κάτοικος Ολλανδίας , οι ελληνικές αρχές και εν προκειμένω η εφορία που ανήκετε , δεν μπορούν να αρνηθούν την μεταφορά σας στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων εξωτερικού. Και αυτό που σας συμβουλεύω είναι κρίσιμο.

Την βεβαίωση ή όποιο άλλο δικαιολογητικό μπορείτε να το υποβάλλεται και αργότερα, μετά την κατάθεση των Μ0,Μ1 και Μ7, ωστόσο από την στιγμή που θα μεταβεί στην εφορία ο αντιπρόσωπος σας καλό είναι να δώσει μαζί με τα τρία έντυπα και την βεβαίωση φορολογικής κατοικίας , για να μην ξαναπηγαίνει και ταλαιπωρείται.

Εξαιρετικά, για όσους επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό το φορολογικό έτος 2014, ως προθεσμία υποβολής των εντύπων Μ0-Μ1-Μ7 ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαΐου 2015.

Τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.: Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους.

Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος ή
ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.
Σε περίπτωση που φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, τα εν λόγω έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρισθούν στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές. Η βεβαίωση μεταβολής θα αποστέλλεται από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., ταχυδρομικώς, στο φορολογικό εκπρόσωπο.

Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος
αναχώρησης (π.χ. όσοι μετέβαλαν τη φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2014 μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα το αργότερο έως τις 31.12.2015).

249 thoughts on “Απλά βήματα για να ανήκεις στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού

 1. Ο stefanos sarakatsianos λέει:

  Αγαπητέ κύριε μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας από τον Ιούλιο του 2010 μεχρι και σήμερα δεν είχα προβλημα υποβολής φορολογικής δήλωσης από φέτος ο λογιστής μου είπε οτι για να προχωρήσει η δήλωση πρέπει η συζηγός μου Ολλανδή υπήκοος να ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα οπως είχα κάνει και εγώ τότε που φύγαμε.
  Μαζέψαμε τα δικαιολογητικά βεβαίωση φορολογικης κατοικίας από την εφορία της Ολλανδία με (Apostile) μεταφρασμένη βεβαίωση απο τον Δημο που μενουμε χωρίς Apostile και για ορισμό φορολογικου εκπροσώπου μεταβοικαμε στην πρεσβεία στην Χαγη οπου μας είπανε οτι με μια εξουσιοδότηση και θεωρημενο το γνησιο της υπογραφής είμαστε εντάξει.
  Στείλαμε τα χαρτιά στην Ελλαδα και ο λογιστής τα πηγε στην Εφορια (ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ) δεν τα δέχεται η αρμοδια υπαλληλος γιατι δεν της κάνει η εξουσιοδότηση και θέλει υπεύθυνη δήλωση !!!!
  Ελεος ,σε εποικινωνια με την πρεσβεία μου απαντανε οτι δεν μπορουνε να εβιβάλουνε σε μια άλλη δημοσια υπηρεσία το τι χαρτιά να δεχτεί !!!!( Τότε ποιος ειναι ο λογος υπαρξής τους)
  Μεχρι τωρα που γραφω δεν εχει τελειώσει η ιστορια (κινδυνευω )να ταξιδεψω στη Ελλαδα για να υπογραψει η γυναικα μου υπευθυνη δήλωση και να δεχτουν τα χαρτια γιατι ξανα στην πρεσβεία δεν ξαναπάω τους θεωρω αναξιοπιστους .
  Εχω ηδη παραπονεθει στο υπουργειο οικονομικων και περιμενω μπας και βοηθήσουνε !!!!
  Μπορει να αρνηθει η εφορια να παραλάβει την Εξουσιοδότηση ;;;;
  Αυτα σας ευχαριστώ για την φιλοξενια και καλό βραδυ.

  • Καλησπέρα.
   Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα αντιμετώπισε αναγνώστρια μας, με την οποία μιλούσα χθες. Ανήκει και αυτή στην εφορία Βέροιας απλά ζει και εργάζεται στην Γερμανία.
   Δεν μπορεί να αρνηθεί την εξουσιοδότηση απλώς για να μην καθόμαστε και μαθαίνουμε τον καθένα την δουλειά του, κάντε ένα κόπο και επικυρώσετε και μια υπεύθυνη δήλωση.
   Δεν έχετε καμία δουλειά να τρέχετε στην Ελλάδα.Ούτε να χάνετε χρόνο και χρήματα.
   τέλος σαν συμβουλή, εκείνος που θα καταθέσει τα δικαιολογητικά, σε περίπτωση που αρνηθούν και πάλι να ολοκληρώσουν την μεταφορά, να ζητήσει γραπτώς απάντηση από την υπηρεσία γα τους λόγους που αρνούνται.Και αν γράψουν στην απάντηση πως δεν δέχονται την εξουσιοδότηση αλλά θέλουν υπεύθυνη δήλωση, θα μου στείλετε την απάντηση και δεσμεύομαι να το κάνω γνωστό, πανελλαδικά.
   λυπάμαι που και στην άλλη άκρη της Ευρώπης, ο Έλληνας δεν μπορεί να ησυχάσει από το ρημάδι το Ελληνικό ΔΗΜΟΣΙΟ.

  • Ο gkourtis λέει:

   Δεν αφήνουμε τον κάθε υπάλληλο να μιλάει απλά. Καταθέτουμε στο πρωτόκολλο τα χαρτιά ζητούμε την βεβαίωση υποβολής με ακριβή περιγραφή των όσων καταθέτουμε σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, και αν δεν μας δοθεί προχωρούμε σε μήνυση. Αν μας δοθεί περιμένουμε εντός 30 ημερών την απάντηση.
   κτλ κτλ.

 2. Ο Kathy λέει:

  Προσπαθώ και εγώ εδώ και μήνες να ξεμπερδέψω με όλες τις αιτήσεις κ βεβαιώσεις ως μόνιμος κάτοικος Ην. Βασιλείου. Αφού τους έδωσα (μεσω του αντιπροσώπου / πατέρα μου) τα Μ0,Μ1 και Μ7, P60 (Ην. Βασίλειο, εκκαθαριστικό), Βεβαίωση διαμονής σφραγισμένη από το HMRC (εφορία Ην. Βασιλείου), αποδεικτικά πληρωμής φόρου στο δήμο, ρεύμα, νερό κ αποδεικτικά πληρωμής απο εργοδότη μου, είπανε στο πατέρα μου 3 μέρες πριν της 10 Σεπτεμβρίου ότι παροτι δεν έχω κανένα ελληνικό εισόδημα, πρέπει να καταθέσω και την Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ κ ειρωνεύτηκαν ότι »θα φορολογήσουμε εμείς το κοριτσάκι σας». Μα καλά, από τι στιγμή που έχω καταθέσει βεβαίωση φορολογικής κατοικίας, γιατί υποχρεώνομαι να καταθεσω και την αίτηση; Από την εδώ εφορία με καθησύχασαν ότι εφόσον δεν έχω εισοδήματα στην Ελλάδα είναι περιττή η αίτηση. Επιπλέον, με αυτή τη κίνηση της ΔΟΥ Κορωπίου, έχω βγει εκτός προθεσμίας.
  Ευχαριστώ και καλό βράδυ

  • Λυπάμαι κυρία μου.Δεν έχω λόγια.
   Δώσατε ότι ακριβώς απαιτεί ο νόμος και με το παραπάνω.
   Δυστυχώς το υπουργείο ταλαιπωρεί συστηματικά τον κόσμο.
   Δείτε μήπως προσέλθει στην εφορία ο λογιστής του πατέρα σας και ξεμπερδέψει αυτό το απλό ζήτημα.
   Εκ του νόμου απαιτείται πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και αν δείτε σ ένα απο τα άρθρα μου έχω και απάντηση του υπουργείου οικονομικών προς τον συνήγορο του πολίτη που αναφέρει πως αρμόδιος να κρίνει το αν κάποιος είναι κάτοικος εξωτερικού φορολογικά είναι η φορολογική (και όχι μόνο) αρχή του εξωτερικού και στο παράδειγμα σας η εφορία και το προξενείο στην Βρετανία.

 3. Ο Dimitris λέει:

  Τους τελευταίους 12 μήνες ζω και εργάζομαι σε χώρα της Μέσης Ανατολής και επιθυμώ να μεταφερθώ στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, καθότι είμαι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης λόγω απολαβών στην ημεδαπή. Τό γεγονός ότι η σύζυγος μου είναι δημόσια υπάλληλος, η οποία εργάζεται στην Ελλάδα, είναι λόγος που να μην επιτρέπει την υπαγωγή μου σε αυτή τη διάταξη; Ευχαριστώ.

  • Καλησπέρα. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει για την σύζυγο σας. Άλλωστε το πραγματικό γεγονός είναι πως κατοικείται στην αλλοδαπή. Να προσέλθει στην εφορία που ανήκετε, η σύζυγος σας για να της εξηγήσουν τι έγγραφα να της στείλετε. Ανάλογα πόσο ενημερωμένο είναι το τμήμα της εφορίας θα δώσουν και ανάλογη ή όχι λύση.
   Μην απορήσετε και οι δύο σας αν τελικά προκριθεί η λύση την δική σας και μόνο μεταφοράς στην ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού και η σύζυγος μείνει να καταθέτει μόνη της στην παρούσα ΔΟΥ.

 4. Ο Κατερινα λέει:

  Ειμαι δημόσιος υπάλληλος στην Ελλαδα σε αδεια άνευ αποδοχών τα τελευταια δυο έτη. Απο αρχές του τρέχοντος έτους μετακόμισα με αδεια παραμονής στην Ελβετια όπου ζει και εργαζεται ο σύντροφος μου. Πριν ενα μήνα ξεκίνησα να εργάζομαι και εγώ. Μπορω να μεταφέρω τον φάκελο μου στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού η λογω της δημοσιοϋπαλληλικής μου ιδιότητας δεν επιτρέπεται; Στην Ελλαδα δεν εχω εισοδήματα. Δηλώνω μονο ενα αυτοκινητο και ενα οικόπεδο.
  Ευχαριστω εκ των προτερων

  • Το θέμα σας είναι σοβαρό αλλα μπορεί να έχει σωστή εξέλιξη για εσάς. Αν όμως το χειριστείτε εσφαλμένα, σας διαβεβαιώ πως θα δημιουργησετε και μεγάλα προβλήματα. Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω, παρά μόνο να μιλήσετε με τον λογιστή σας. Σε πρώτη φάση δεν φέρνετε τραπεζικά στην Ελλάδα ούτε ένα ευρώ και συζητάτε με τους αρμόδιους της υπηρεσίας σας πως μπορεί να εργαστεί και αν μπορεί κάποιος στο εξωτερικό. Εφόσον είστε σε άδεια άνευ αποδοχών εξαρτάται απο το είδος της υπηρεσίας. Για παράδειγμα το κρατικό θέατρο Αθηνών που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου χορηγεί άδεια άνευ αποδοχών και μπορείς να δηλώσεις ότι θα εργαστείς στο εξωτερικό. Παράλληλα να ζητήσετε πιστοποιητικο φορολογικής κατοικίας απο την χώρα που βρίσκεστε. Περισσότερα δεν μπορώ να σας εξηγήσω σε δημόσια θέα.
   Ελπίζω κάπως να βοήθησα.

  • Δεν σας είπα μόνο αυτό. σας είπα να μην εισάγεται χρήματα ηλεκτρονικά μέχρι να ρωτήσετε την υπηρεσία σας αν μπορείτε να εργασθείτε στο εξωτερικό.
   αν σας το επιτρέπουν μπορείτε νόμιμα να στείλετε στην Ελλάδα πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και να ορίσετε αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και πράγματι να υποβάλλεται δηλώσεις στην κατοίκων εξωτερικού. τέλος σας είπα όλα αυτά να τα κάνετε σε συνεννόηση με έναν φοροτεχνικό που γνωρίζει απο φορολόγηση εξωτερικού, γιατί δυστυχώς είναι πολύ λίγοι οι λογιστές που γνωρίζουν το αντικείμενο.
   συμπερασματικά: δεν εισάγεται χρήματα μέσω τραπέζης, παίρνετε άδεια από την υπηρεσία και στέλνετε στον λογιστή σας το πιστοποιητικό με ότι άλλο χρειάζεται για να σας κάνει αλλαγή εφορίας.

 5. Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ λέει:

  Είμαι εκπρόσωπος του αδελφού μου ο οποίος μένει στη Ρωσία από το 2013. Εγκαταστάθηκε στη Ελλάδα το 2003 (παλιννόστηση) και λόγω κρίσης έφυγε το 2013.Κατέθεσα τα Μ0 Μ1 Μ7 την βεβαίωση φορολογικής κατοικίας, βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι εγγεγραμμένη στη Ρωσία. Τώρα μου ζητάει την φορολογική δήλωση του από την Ρωσία και βεβαίωση κατοικίας.
  Θα ήθελα τη γνώμη σας εάν μπορώ να βασιστώ σε :
  «Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.»
  Και να τους προσκομίσω
  α) απόφαση απόκτησης της ιθαγένειας,
  β) όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει στη Ρωσία
  γ) τα πτυχία μας και αλλα
  Σας ευχαριστώ .

  • τα περισσότερα που αναφέρεται δεν προβλέπονται από καμία διάταξη.
   να καταθέσετε αίτηση αναφέροντας όσα έγγραφα προσκομίσατε με αναφορά και στα δικαιολογητικά και να ζητήσετε την μεταφορά στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. να ζητήσετε πρωτόκολλο στην αίτηση και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να ζητάτε με την αίτηση σας γραπτή απάντηση της υπηρεσίας με ότι σας ζητούν.

 6. Ο Λάκης λέει:

  Ζω και εργάζομαι στην Αγγλία εδώ και πολλά χρόνια, από το 2006, και κάνω κανονικά φορολογική δήλωση και πληρώνω φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  Στην Ελλάδα δεν έχω δουλέψει ποτέ, ούτε έχω κάποιο εισόδημα στην Ελλάδα, ούτε κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομα μου. Γι’ αυτό και δεν έχω κάνει ποτέ φορολογική δήλωση στην Ελλάδα.
  Ωστόσο, στην Ελλάδα εμφανίζομαι ότι ανήκω ακόμη στην τοπική μου ΔΟΥ στη Θεσσαλονίκη, καθώς δεν είχα ιδέα μέχρι πρότινος ότι πρέπει να κάνω αίτηση, ώστε να υπαχτώ στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
  Μπορώ να κάνω αίτηση τώρα να υπαχτώ στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ για τα προηγούμενα έτη; Θα έχω κάποιο πρόστιμο από την ελληνική εφορία; Υπάρχει περίπτωση να προσπαθήσουν να μου φορολογήσουν στην Ελλάδα το εισόδημά μου από Αγγλία ως παγκόσμιο εισόδημα, επείδη δεν είχα μεταφέρει τόσα χρόνια τη φορολογική μου κατοικία στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού;
  Να σημειωθεί ότι ως τώρα δε με έχουν ενοχλήσει ποτέ από τη ΔΟΥ μου στη Θεσσαλονίκη, αλλά μάλλον δε γνωρίζουν ότι έχω εισόδημα από το εξωτερικό.
  Επίσης, πρέπει να αποδείξω στη ΔΟΥ Θεσσαλονίκης ότι ζω στο εξωτερικό από το 2006; Γιατί κάπου διάβασα ότι υποχρέωση απόδειξης κατοικίας στο εξωτερικό υφίσταται μόνο από το 2011 και μετά.
  Τι να κάνω;

 7. Ο Στεφανος λέει:

  Μενω σε χωρα του εξωτερικου οπου δεν εχει συναψει ΣΑΔΦΕ με την Ελλαδα. Η συζυγος μου μετακομισε και αυτη μαζι μου αλλα ειναι δημ υπαλληλος με αδεια ανευ αποδοχων. Μπορω να θεωρηθω μονιμος κατοικος εξωτερικου ή θα πρεπει να παραιτηθεί η συζυγος απο το δημοσιο;

 8. Ο Εμμανουήλ Π. λέει:

  Καλησπέρα σας κε Γεωρμπαλίδη και συγχαρητήρια για την δουλειά σας.

  Βρίσκομαι στο Βέλγιο απο το 2008 και δυστηχώς δεν υπέβαλα ποτέ δήλωση στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Επιπροσθέτως, έχω ένα οικόπεδο στην Ελλάδα (στην κατοχή μου) το οποίο βεβαίως δηλώθηκε το 2009. Από τότε δεν ξαναέκανα δήλωση στην Ελλάδα.

  Τι με συμβουλεύετε να κάνω? Δυστηχώς έχω ήδη ρωτήσει δύο λογιστές οι οποίοι δεν είναι σίιγουροι για την διαδικασία, αν πρέπει να το δηλώσω και τι πρόστιμο ενδεχωμένως θα έχω.

  Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

  • ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΝΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ.

  • να μην κάνετε απολύτως τίποτα για το ε9. αν έχετε εισοδήματα στο Βέλγιο και δεν τα έχετε δηλώσει στην Ελλάδα, φοβάμαι ότι θα έχετε πολύ σοβαρά μπλεξίματα. Αν όμως και στοΒέλγιο δενέχετε εισοδήματα, τότε όλα είναι υπέροχα.

 9. Ο Christine λέει:

  Καλησπέρα,
  εδώ και 3 χρόναι εργάζομαι στη Σαουδική Αραβία όπου έχω μεταφέρει και τα δικαιώματα μου μέσω της Δ.Ο.Υ κατοικων εξωτερικού. Επειδή στην Ελλάδα εχω μια μικρη γκαρσονιέρα και 2 αγροτεμάχια είχα αφήσει ενεργό έναν τραπεζικό λογαριασμό απ’όπου προκύπτουν δασμοί 34 ευρώ. Θα πρέπει να κάνω φορολογική στην Ελλάδα και να δηλώσω και το εισόδημά μου από την Σαουδική Αραβία;

 10. Ο Σωτήρης λέει:

  Καλησπέρα,
  Από αρχής του 2015 η κόρη μου εργάζεται στην Αυστρία όπου έχει πλέον και εισόδημα. Δεν έχει εισόδημα στη Ελλάδα. Ακόμη όμως δεν έχει κάποι εκκαθαριστικό στην Αυστρία. Τι πρέπει να προσκομίσει στη ΔΟΥ εξωτερικού και μέχρι πότε;
  Σας ευχαριστώ πολύ .

 11. Ο Δημητρης λέει:

  Καλησπερα σας,
  Προκειται να μεταβω στη Σουηδια για μισθωτη εργασια απο τον Φεβρουαριο του 2016 μονιμα.Εως τις 20 Ιανουαριου 2016 ειμαι ελευθερος επαγγελματιας μηχανικος και εργαζομαι με μπλοκακι. Τελος Ιανουαριου 2016 κλεινω τα βιβλια στην Ελλαδα. Για το ετος του 2016 θα εχω ως εισοδηματα τους μισθους απο την Σουηδια καθως και ενα ποσο πληρωμης μου του Ιανουαριου του 2016 απο την εργασια ως ελ.επαγγελματιας πριν το κλεισιμο των βιβλιων. Θα πρεπει να μεταφερω την φορολογικη μου κατοικια στο εξωτερικο για το 2016 αφου συμπληρωσω τις 183 ημερες εκει.Θεωρειτε οτι υπαρχει πιθανοτητα αρνησης απο την ΔΟΥ την μεταφορα στην δου κατοικων εξωτερικου λογω του μικρου εισοδηματος Ιανουριου 2016 πριν απο την μεταβαση μου στην Σουηδια?
  Πως θα φορολογηθουν για το ετος μεταβασης τα εισοδηματα απο τα δυο διαφορετικα κρατη?

  Ευχαριστω εκ τω προτερων και Χρονια Πολλα

  • καλησπέρα και χρόνια πολλά επίσης. πολύ πρόχειρα θα σας πω, πως εφόσον γίνει διακοπή εργασιών στην ατομική σας επιχείρηση, για αυτό το λόγο δεν θα σας αρνηθούν. απαντώ ειδικά σε αυτό και μόνο το ερώτημα. τώρα όσον αφορά την φορολόγηση σας αν δεν γίνει μεταφορά στην κατοίκων , θα φορολογηθείτε για το μπλοκάκι σαν ελεύθερος και για τους μισθούς αλλοδαπής κανονικά στην κλίμακα αφαιρώντας του εκεί αποδοθέντες φόρους.

 12. Ο Γιώργος λέει:

  Καλησπέρα και καλή χρονιά. Να κάνω και εγώ την ερώτησή μου,
  είμαι μισθωτός στο Ην. Βασίλειο από τον Ιούνιο του 2015 όμως υπάρχει μια ΕΠΕ στην οποία είμαι συνιδιοκτήτης/συνδιαχειριστής για την οποία εκκρεμεί η απόφαση του δικαστηρίου για το κλείσιμο διότι ο συέταιρος/συνδιαχειριστής δεν εμφανίζεται για να προχωρήσει ομαλά και σωστά η διαδικασία αυτή. Η ΕΠΕ δεν εμφανίζει κινήσεις από το 2009 όμως πληρώνω ΤΕΒΕ χωρίς να μπορώ να το διακόψω.
  Μπορώ να μεταφερθώ στη ΔΟΥ κατοίκων ή θα έχω πρόβλημα και υπάρχει τρόπος διακοπής ή παύσης του ΤΕΒΕ; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

 13. Ο Ηλιας λέει:

  Καλησπερα σας και Χρονια Πολλα,
  Σας συγχαιρω για τη βοηθεια σας προς ολους.Το εκτιμουμε.Απο το 2012 διαμενω στην Ολλανδια οπου κ κανω φορολογικη δηλωση ομως ταυτοχρονα κανω και στην Ελλαδα διοτι κατεχω ενα ποσοστο κληρονομιασ 25% .Δεν εχω δηλωθει ακομη στην εφορια εξωτερικου γιατι ηλογιστρια μου , μου ειπε οτι λογο του ποσοστου πρεπει να κανω φορολογικη στην Ελλαδα.Ποια ειναι η συμβουλη σας?διατρεχω καποιο κινδυνο διοτι δε δηλωνω τα εισοδηματα μου στην Ελλαδα?Πρεπει να δηλωθω?Σας ευχαριστω πολυ

 14. Ο Παναγιωτης λέει:

  Καλησπερα σας, μενω μονιμα στο εξωτερικο σε χωρα εκτος ΕΕ αλλα δεν εχω καποιο αποδεικτικο απο την εκει εφορια για να το καταθεσω στην Ελλαδα. Μπορω να δωσω καποιο αλλο δικαιολογητικο? πχ συμβολαιο ιδικτησιας ακινητου ή λογαριασμο ηλεκτρικου, νερου κτλ?

 15. Ο Μπαμπης λέει:

  Καλησπερα,
  Απ τον Απριλιο του 2013 κατοικω και εργαζομαι στο Ηνωμενο Βασιλειο και από τα τελη Ιουνιου του ιδιου ετους κατοικουν μαζι μου η συζηγος και τα 2 παιδια μου.
  Τον Αυγουστο του 2014 που ηλθα για διακοπες στην Ελλαδα κατεθεσα αιτηση στη ΔΟΥ Κορωπιου βαση της ΠΟΛ 1177/2014 για μεταφορα μου στη ΔΟΥ κατοικων εξωτερικου απο το 2013.
  Η υπαλληλος που παρελαβε τον φακελο μου επειδη τα δικαιοληγητικα μου ηταν αψογα (Δηλωση εισοδηματος P60 με σφραγιδα Χαγης, Συμβολαιο εγρασιας, συμβολαιο ενοικιασης σπιτιου, αριθμο κοινωνικης ασφαλισης, πιστοποιητικο απ το σχολειο των παιδιων , κλπ) με διαβεβαιωσε ότι σε 15 μερες θα εχω μεταφερθει.
  Ταυτοχρονα όπως απαιτει η ΠΟΛ1177 καταθεσα τροποποιητικη δηλωση για τη δηλωση εισοδηματος (Ελλαδος) του 2013 και ως κατοικος εξωτερικου
  Περασαν οι μηνες χωρις καμοια ενημερωση του αντικλειτου μου και όταν μετα από 10αδες τηλεφωνηματα καταφερα και βρηκα την υπαλληλο, με πληροφωρησε ότι η αιτηση μου είναι ελλειπης και θελει το διγλωσσο εντυπο υπογεγραμμενο απ το HMRC (Αγγλικο υπουργειο οικονομικων) και ότι επειδη το 2013 ειχα ελευθερο επαγγελμα στην Ελλαδα (ανενεργο μετα τον Ιουνιο, εκλεισε τον Οκτωβριο 2013) δεν μπορω να μεταφερθω για το 2013 στη ΔΟΥ εξωτερικου και πρεπει να φορολογηθω για το εισοδημα Αγγλιας στην Ελλαδα

  Εκανα αιτηση και μετα από 4 μηνες πηρα το διγλωσο από το HMRC για εμενα και την συζηγο μου και τα εστειλα στον λογιστη τον Οκτωβριο.
  Παραλληλα βρηκα ότι η ΠΟΛ 1142/2012 (περι φορολογικης κατοικαις) οριζει ρητα ότι η επαγγλεματικη εγκατασταση δεν εχει κρισημη σημασια ως προς την κατοικια.

  Σημερα μαθαινω ότι η αρχικη μου αιτηση εχει απορριφθει, (χωρις να με ενημερωσει κανεις) και η υπαληλος δεν δεχεται να παραλαβει τα διγλωσσα εντυπα που προσκομιζω και να επανεξετασει την υποθεση μου.
  Ψαχνω λυση αλλα δεν μπορω από εδώ που βρισκομαι να αντιμετωπισω την αυθερεσια και μη τηριση των νομων.
  Με βαση την εμπειρια πως με συμβουλευετε να αντιδρασω?

  Ευχαριστω προκαταβολικα

 16. Ο Μιχάλης λέει:

  Καλησπέρα σας,
  εργάζομαι μόνιμα από τον Νοέμβριο του 2014 στην Ελβετία, στην Ελλάδα έχω ένα διαμέρισμα το οποίο και δεν νοικιάζω και παίρνω σύνταξη μετά το θάνατο του συζύγου μου. Έχω όλα τα δικαιολογητικά, θεωρείται ότι μπορώ να μεταφερθώ στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού;
  Ευχαριστώ

 17. Ο Stavros Polygenis λέει:

  Κύριε Γεωρμπαλίδη,
  Εργάζομαι σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς που εχει όμως υπογράψει με την Ελλαδα Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης.
  Η χώρα αυτή είναι το Κατάρ.
  Εάν μεταφέρω την φορολογική μου κατοικία στο Κατάρ και με δεδομένο οτι στο Κατάρ δεν υφίσταται φορολόγηση των φυσικών προσώπων θα φορολογουμαι από την Ελλαδα για το παγκόσμιο εισοδημά μου ή όχι ?
  Ευχαριστώ

 18. Ο Γιώργος λέει:

  Χαίρετε! Δουλεύω σε Διεθνή Οργανισμό στο εξωτερικό με μόνιμο συμβόλαιο, με τον οποίο υπάρχει διμερής φορολογική σύμβαση με την Ελλάδα, όταν προσελήφθησα ήμουν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Η σύζυγός μου εδώ και μερικούς μήνες δουλεύει κι αυτή στο εξωτερικό, στην ΔΟΥ μας είπαν ότι εγώ μένω για πάντα φορολογικός κάτοικος ελλάδας και ως εκ τούτου και η σύζυγός μου, η οποία οφείλει να δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά της στην Ελλάδα. Ισχύει; Τι θα ήταν το καλύτερο; Διαμένουμε πλέον μόνιμα στο εξωτερικό.

 19. Ο Γιώτα λέει:

  Ο θείος μου, 88 χρ, συνταξιουχος δημοσίου στην Ελλάδα, κάτοικος εξωτερικού στον Καναδά εδώ και 20 χρόνια, θέλει να υποβάλει δήλωση ως κάτοικος εξωτερικου ( τα προηγούμενα χρόνια δηλώναμε στη ΔΟΥ ότι ζούσε στην Ελλάδα με την γυναίκα του, όμως τώρα πια λόγω της ηλικίας του δεν θα ξαναεπιστρέψει Ελλάδα). θα ήθελα να με ενημερώσετε τι δικαιολογητικά (και με την αγγλική τους ονομασία) πρέπει να υποβάλω στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού (για λογαριασμό του θείου μου), αν χρειάζονται μετάφραση και θεώρηση και οτιδήποτε θεωρείται ότι είναι χρήσιμο για να μην πηγαινοέρχεται ο άνθρωπος από υπηρεσία σε υπηρεσία στον Καναδά.

  ΥΓ. Εξαιρετική η σελίδα σας και οι γνώσεις σας!!!!!!!!!!!

 20. Ο Αλέξανδρος λέει:

  κ. Γεωρμπαλίδη, συγχαρητήρια για την προσπάθεια και τις απαντήσεις σας.

  Το ερώτημά μου είναι σε δύο σκέλη. Μετακόμισα στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2014 για επαγγελματικούς λόγους. Το 2015 έκανα φορ. δήλωση στις ΗΠΑ για το εισόδημά μου (το ίδιο θα κάνω και φέτος προφανώς), καθώς και στην Ελλάδα για τα χρήματα που εισέπραξα από την προηγούμενη εταρεία μου για τις λίγες μέρες του Γενάρη που δούλεψα πριν φύγω (στην ουσία πληρώθηκα κυρίως την άδεια του 2014 + το bonus του 2013, περίπου 4000 ευρώ συνολικά).

  Όπως και πολλοί άλλοι όπως εγώ, δεν γνώριζα ότι πρέπει να μεταφερθώ στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού (ήμουν αρκετά αφελής να θεωρώ ότι με δήλωση στις ΗΠΑ και μηδενική δήλωση στην Ελλάδα είμαι καλυμμένος), και το έμαθα στα μέσα του 2015. Μετά από πολύμηνες αλληλογραφίες (αιτήσεις στον IRS, σφραγίδες Χάγης κλπ.) έχω στα χέρια μου την βεβαίωση φορολογικής κατοικίας στις ΗΠΑ από τον IRS, επικυρωμένη με σφραγίδα Χάγης (Apostille) από Washington. Οι ερωτήσεις/προβληματισμοί μου είναι οι εξής δύο:

  1) Έχω την εντύπωση πως έπρεπε να είχα αιτηθεί αλλαγή φορολογικής κατοικίας το αργότερο έως τις 10 Μαρτίου 2015. Ισχύει? Τώρα που έχουμε πλέον 2016 τι μπορώ να κάνω? Το έχασα το καράβι?

  2) Λόγω του ότι δεν υπάρχει ελληνικό προξενείο στην πόλη που είμαι, δεν μπορώ να επικυρώσω γνήσιο υπογραφής σε υπευθυνες δηλώσεις που ενδεχομένως πρέπει να κάνω (π.χ. να ορίσω ως αντίκλητο τον πατέρα μου). Επειδή το καλοκαίρι σκοπεύω να ταξιδέψω στην Ελλάδα, μπορώ να καταθέσω τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις κλπ.) ετεροχρονισμένα? Εναλλακτικά, υπάρχει τρόπος χωρίς επικυρωμένη υπευθυνη δήλωση να ολοκληρώσει ένας λογιστής αυτή την διαδικασία?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.

  Φιλικά,
  Αλέξανδρος

  υ.γ. Αυτή τη στιγμή δεν έχω περιουσία στην Ελλάδα (σπίτι, αυτοκίνητο), ενώ τα χρήματα που έχω στην τράπεζα δεν ξεπερνούν τα 5000 ευρώ.

 21. Ο ΦΕΝΙΑ λέει:

  Ο αδελφός μου ζει και εργάζεται από τον Δεκέμβριου του 2014 στο Λονδίνο δεν έχει γίνει η μεταφορά στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού (δεν το ξέραμε) και θέλω να το κάνουμε τώρα. Είναι απαραίτητο και για ποιο λόγο αυτό ? Αν το κάνουμε τώρα θα έχει πρόστιμο? έχουμε αργήσει βάσει της προθεσμίας που ορίζεται?

 22. Ο Γιώργος – Γερμανία από το 2000 λέει:

  Ας μου επιτραπούν οι εξής ερωτήσεις:
  1. Η όλη διαδικασία για μεταφορά στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, συμπεριλαμβανωμένων και των δικαιολογητικών, πρέπει να γίνεται ΚΑΘΕ χρόνο εκ νέου; (εφόσον φυσικά κάποιος παραμένει στο εξωτερικό)
  2. Η Αίτηση για την εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ, επειδή συγκριτικά με τα άλλα δυνατά δικαιολογητικά, φαίνεται να είναι η πιο απλή λύση (δε χρειάζεται μετάφραση και Apostille), μπορεί να γίνει και στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ εισόδημα στην Ελλάδα;
  Ευχαριστώ για το πολύ ενημερωτικό άρθρο και για την απάντησή σας εκ των προτέρων!

 23. Ο Θανασης λέει:

  Αγαπητε Κε Γεωρμπαλιδη,
  Συγχαρητηρια για το μπλογκ.
  Ζω απο το 2006 και εργαζομαι στη Γαλλια και απο το 2014 και μετα στην Ελβετια.
  Προσφατα εμαθα οτι πρεπει να δηλωσω και να υπαχθω σε καθεστως κατοικου εξωτερικου και θα ακολουθησω τα σταδια που συνιστωνται.
  Σε περιπτωση που θελω να αγορασω ενα ακινητο στην Ελλαδα ειναι δυνατο αυτο να γινει κατα τη διαρκεια της διαδικασιας υπαγωγης στη ΔΟΥ ΚΕ, η θα πρεπει να περιμενω για ενα διαστημα και ποιο μπορει να ειναι αυτο?
  Ισχυουν ισως καποιοι αναλογοι περιορισμοι σε περιπτωση που θελω να παρω ενα δανειο απο τραπεζα στην Ελλαδα?
  Επισης σε περιπτωση capital gains απο dividends and RSUs ειναι καποια επιπλεον σταδια που θα πρεπει να ακολουθησω?
  Ευχαριστω εκ των προτερων

 24. Ο Μάριος λέει:

  Καλημέρα και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Ο γιος μου εργαζεται στην Ολλανδία από 1/1/2015. Στις 7/9/2015 εγκαταστάθηκε εκεί και η γυναίκα τοθ με το παιδί. Προσκόμισα σε εφορία της Θεσσαλονίκης ως φορολογικός τους αντιπρόσωπος το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και τη σύμβαση εργασίας του γιου μου. Η νύφη μου στις 7/3/2016 συμπληρώνει 183 μέρες συνεχόμενες στην Ολλανδία. Η εφορία αρνείται να προχωρήσει σε υπαγωγή τους στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού με το πρόσχημα ότι η νύφη μου δεν ήταν 183 μέρες «μέσα στο 2015» στην Ολλανδία. Είναι σωστό κατά τη γνώμη σας αυτό;

 25. Ο ΚΩΣΤΑΣ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ.
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΩ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜ ΤΟΥ 2015.
  ΜΠΟΡΩ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ?
  ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠ ΓΙΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ?
  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΤΑ ΕΙΣΟΔ ΤΟΥ 2014.
  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 26. Ο Δημήτρης Λ. λέει:

  Καλησπέρα. Για το έτος 2015, δούλεψα κανονικά στην εταιρία που ειμαι εργαζόμενος στην Ελλάδα από Ιανουάριο έως Αύγουστο 2015. Από Σεπτέμβριο, η εταιρία με έστειλε με απόσπαση στη νότια Αφρική για 3 έως 5 χρόνια. Από ότι έχω ψάξει δεν μπορώ να μεταφέρθω στη ΔΟΥ κατοικών εξωτερικού. Αν έχω καταλάβει σωστά, θα δηλωςω κανονικά το εισόδημα που είχα για το 2015 στην Ελλάδα και το εισόδημα που είχα νότια Αφρική. Θα εφαρμοστεί η κλίμακα φορολογίας κανονικά και θα αφαιρεθεί ο φόρος που ήδη πληρώθηκε στη νότια Αφρική αφού υπάρχει ΣΑΔΦΕ. Σωστά ειναι ή μήπως μου διαφεύγει κάτι;

 27. Ο maryvas λέει:

  Η κόρη μου ανήκει φορολογικά στην Ελλάδα, μια που έχει ένα διαμέρισμα από το οποίο εισπράττει ενοίκιο. Βρίσκεται όμως στο Λονδίνο για μάστερ και δουλεύει λίγες ώρες σε μια επιχείρηση. Τι θα έπρεπε να κάνει; Αν δηλώσει το μικρό εισόδημά της εδώ – για το οποίο φορολογείται στην Αγγλία – υπάρχει περίπτωση να φορολογηθεί κι εδώ;

 28. Ο Σάκης χαριζανης λέει:

  Καλησπέρα σας ζω και εργάζομαι στην Ελλάδα αλλά σκέφτομαι να φύγω εξωτερικό για δουλειά πρέπει να πάρω και την σύζυγο με τα παιδιά για να πάρω αφμ εξωτερικού? Ένας δικηγόρος μου πρότεινε να χωρίσω ..εικονικά .ευχαριστώ για τον χρόνο σας .

 29. Ο Εφη λέει:

  Ευχαριστώ για το άρθρο σας. Υπάρχει παράταση της προθεσμίας για υποβολή των Μ0, Μ1,Μ7 αυτόν τον Μάρτιο; Μπορούμε να τα υποβάλουμε με καθυστέρηση; Δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε αυτη η νομοθεσία και χάσαμε την προθεσμια. Τι μας συμβουλεύετε;

 30. Ο Δημήτρης λέει:

  Καλησπερα,
  Από τον Οκτώβριο 2013 ζω με την οικογένεια μου μόνιμα στην Γερμανία. Τον Ιούνιο 2015 κατέθεσα τα δικαιολογητικά μου στην «Ζ» Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης για την μεταφορά μου για το έτος 2014 στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού. Για το έτος 2014 εργάστηκα στη Γερμανία σε μισθωτή εργασία για 4 μήνες και τους υπόλοιπους 8 μήνες ήμουν δηλωμένος άνεργος στον αντίστοιχο Γερμανικό ΟΑΕΔ.
  Η «Ζ» ΔΟΥ με ενημέρωσε ότι θα απορρίψει την αίτηση μου δεδομένου ότι τα χαρτιά που προσκόμισα δείχνουν ότι οι 4 μήνες εργασίας το 2014 δεν είναι αρκετοί για να γίνει η μεταφορά και θα παραμένω φορολογικά κάτοικος Ελλάδας!
  Η εφορία επιπλέον ζητά μια υπεύθυνη δήλωση από τον φορολογικό εκπρόσωπο μου ότι παραιτούμε από την αίτηση μου. Από την στιγμή που κατοικώ όλο το 2014 στο εξωτερικό μέχρι σήμερα και έχω και βεβαίωση της γερμανικής εφορίας (εκκαθαριστικό 2014) μπορεί να αρνηθεί την μεταφορά μου στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού?
  Σας ευχαριστώ.

 31. Ο Χαρης λέει:

  Καλημέρα,
  Μια ερώτηση.Πέρσι με μεγάλη ταλαιπωρία γράφτηκα στην ΔΟΥ εξωτερικού(ζούσα στο Βέλγιο).Ένα μηνα μετα μετακομησα στην Ολλανδία(ακριβώς στα σύνορα με τι Βέλγιο).Πρέπει να ξανακάνω κάποια χαρτιά;
  Ευχαριστω

 32. Ο Χαρης λέει:

  Επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι ακόμα δουλεύω στο Βέλγιο αλλά ζω στην Ολλανδία. Δεν έχω κανένα εισόδημα από Ελλάδα.Και πάλι ευχαριστώ.

 33. Ο Άννα λέει:

  Καλησπέρα σας,

  Ο σύζυγός μου ζεί και εργάζεται στο Ην. Βασίλειο από την έναρξη του 2015 και τον ακολούθησα κ εγώ με το παιδί μας το Σεπτέμβριο του 2015, μετα το γάμο μας τον Ιούλιο του 2015.
  Ο λογιστής ζήτησε και από τους δυό μας να ορίσουμε φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα , όπως και έχουμε ήδη κάνει αλλά όπως μας είπε επειδή η φορολογικός αντιπρόσωπος ζεί στην επαρχία, η δήλωση θα γίνει στην αρμόδια ΔΟΥ και όχι σε αυτή των κατοίκων του εξωτερικού ( ισχύει αυτό;).
  Επίσης ο σύζυγος μου έχει μόνο ένα μικρό αγροτεμάχιο στο όνομα του στην Ελλάδα το οποίο το δηλώνει κανονικά και πούλησε το αυτοκίνητό του στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2015. Το χαρτί που του δίνουν απο τις φορολογικές αρχές στην Αγγλία, φέρει τον τίτλο » γράμμα επιβεβαίωσης κατοικίας » & αναφέρει μέσα ´οτι το χαρτί αυτο δεν είναι πιστοποιητικό φορ. Κατοικίας και ότι ο σύζυγός κατοικεί στην ταδε διεύθυνση στην Αγγλία κ φορολογούνται τα εισοδήματα του στη Αγγλία από τις αγγλικές φορ. Αρχές.
  Εγώ πάλι δεν εργάζομαι εδώ και πριν το γάμο έπαιρνα στην Ελλάδα το επίδομα προστασίας της μητρότητας από τον ΟΑΕΔ και με την ολοκλήρωσή του, παραιτήθηκα από την εργασία μου. Εγώ Τί χαρτί πρέπει να προσκομήσω ;
  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας

 34. Ο kleopatra λέει:

  Εδω και τρια χρονια εξαιτιας της κρισης και λογω αυξημενων οικονομικων υποχρεωσεων (ο γιος μου σπουδαζει στο Πανεπιστημιο σε αλλη πολη) ο συζυγος μου αναγκαστηκε να μεταναστευσει στην Γερμανια ,οπου και εργαζεται μονιμα.Εγω εργαομαι και μενω στην χωρα μας.Ενω ο ανδρας μου πληρωνει κανονικα φορους στην Γερμανια απο την εφορια εδωμου ειπαν οτι δεν γινεται να δηλωθει κατοικος εξωτερικου και πρεπει να δηλωσει τα εισοδηματα του εδω για να φορολογηθει αναλογα.Στην Γερμανια ζητουν την φορολογικη μου ενημεροτητα για να υποβαλει την δηλωση του,αλλα δεν μου χορηγουν επειδη δεν αναγνωριζουν οι δικοι μας οτι ζει και εργαζεται στην Γερμανια.Μπορειτε να βρειτε λυση στο προβλημα μου?Θα σας ειμαι υποχρεωμενη.

 35. Ο Κωνσταντής λέει:

  Καλησπέρα σας,

  Εργάζομαι απ΄τον Νοέμβρη του 2015 στη Σαουδική Αραβία ως Μηχανικός και θα συνεχίσω για τα επόμενα τρία χρόνια τουλάχιστον.

  Ανήκω στη ΔΟΥ Θεσσαλονίκης κ έχω τις παρακάτω απορίες:

  1. Εισάγοντας συννάλαγμα στην Ελλάδα θα πρέπει να το δηλώσω?
  2. Μπορεί η Ελλάδα να φορολογήσει μισθό που προέρχεται απο εργασία στη Σαουδική Αραβία?
  3. Τι με συμβουλεύετε να πράξω για να είμαι φορολογικά καλυμμένος?

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 36. Ο Τάσος λέει:

  Καλησπέρα! εξαιρετικα ενημερωτικο το site σας για εμας που μεταβηκαμε στο εξωτερικο.
  Για το ετος 2015 ειμαι κατοικος Αγγλιας οπου και εργαζομαι. Μαζι μου ειναι και η συζυγος με την κορη μας. Δεν εχουμε αμφοτεροι κανενα εισοδημα στην Ελλαδα εκτος απο μικροποσα απο τοκους καταθεσεων, δυο αυτοκινητα και ενα διαμερισμα. Η συζυγος μου δεν εργαζεται στην Αγγλια. Εκανα αιτηση για την αλλαγη φορολογικης κατοικιας στην ΔΟΥ Αμπελοκηπων Θεςςαλονικης προσκομιζοντας τη βεβαιωση φορολογικης κατοικιας απο το HM revenue (εφορια Αγγλιας). την προηγουμενη εβδομαδα δεχτηκα αρνητικη απαντηση λογω του οτι δεν προσκομισα αναλογο εγγραφο για τη συζυγο μου. Στην Αγγλια αν δεν εργαζεσαι ή δεν παιρνεις επιδοματα δε χρειαζεται να κανεις φορολολογική δηλωση. ουτε ΑΦΜ χρειαζεται να εχεις αν δεν εχεις σκοπο να εργαστεις. Οποτε για την περιπτωση της κατεθεσα τον ετήσιο λογαριασμο δημοτικων τελων, γραμμα επιβεβαιωσης για την εγγραφη στο εθνικο συστημα υγειας καθως και την απαντηση απο την υπηρεσια εργασιας ότι δεν χρειαζεται ΑΦΜ λόγω μη εργασιας ή επιδομάτων ( σε όλα αναγραφεται η διευθυνση κατοικιας εξωτερικου). ειμαι στη διαδικασια ένστασης αλλα πραγματικα δεν ξερω τι αλλο να τους προσκομισω αφου η εφορια της Αγγλιας δεν μπορει να χορηγησει αναλογη βεβαιωση στη σύζυγο μου λογω μη εργασιας της. ο υπαλληλος της εφοριας στην Ελλαδα μου ζητησε βεβαιωση μη εργασιας απο την εφορια της Αγγλιας?!
  Μπορειτε να μου προτεινετε πως να βγαλω άκρη? επισης γινεται να κανουν κατοικο εξωτερικου εμενα και τη σύζυγο μου να τη διατηρήσουν ως κατοικο Ελλαδας? περα απο την περσινη εγκύκλιο (2015) υπαρχει καποια καινουρια εγκυκλιος απο το υπουργειο που θα επρεπε να δω για να στοιχειοθετησω την ένστασή μου?
  σας ευχαριστω παρα πολυ εκ των προτέρων ….

 37. Ο Δημήτρης λέει:

  Εργάζομαι στην Αγγλία απο τον Απρίλιο του 2014. Εχω πλήρωσει τους ανάλογους φόρους και εχω παραλάβει το Π60 (για το αγγλικό φορολογικό έτος (Απριλιος 2014-Απριλιο 2015) όπως και πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για το ίδιο έτος στο οποίο και έχω βάλει την σφραγίδα της χάγης. Επίσης έχω κάνει αίτηση για νέο πιστοποιητικό για το αγγλικό οικ, έτος 2015-2016
  Η οικογένεια ζεί στην Ελλάδα (Σύζυγος (γερμανίδα υπήκοος), κόρη 22 ετών που σπουδάζει, και γιό ο οποιος ενηλικιώνεται το Ιούνιο του τρέχοντος έτους.
  Στην Ελλάδα έχω κάνει φορ. δήλωση για το 2014 με αποδοχές απο εργασία μονο για τους δυο πρώτους μήνες.
  Δεν έχω κανει αίτηση για μεταφορά στην κατοίκων εξωτερικου.
  Πως με συμβουλευετε να προχωρήσω.
  Ευχαριστώ

 38. Ο Ευαγγελος Ψυχας λέει:

  Καλημέρα. Ειμαι μόνιμος κάτοικος Ηνωμένων Αραβικών Εμιρατων απο τον Νοέμβριο 2014. Έχω πάρει βεβαιώσεις για το 2015 απο την Ελληνική Πρεσβεια για εμένα και την συζύγο καθώς επίσης και το έντυπο απο το εδώ Υπουργείο Οικονομικών το οποίο λέει ότι ειμαι φορολογικός κάτοικος ΗΑΕ.
  Η σύζυγος μου έχει μια εταιρία την οποία έκλεισε 31/12/15 καθώς επίσης και εγω ειμαι μέτοχος σε Ανώνυμη Ξενοδοχειακή εταιρία.
  Κατόπιν αυτών ο λογιστής μου ο οποίος ρώτησε στην εφορία Κηφισιας τον ενημέρωσαν ότι λόγω της συμμετοχής στις παραπάνω εταιρίες δεν θα μπορέσει να με μεταφέρει στον κατοίκων εξωτερικού.
  Θα ήθελα να με ενημερώσετε παρακαλω για της τελευταίες οδηγίες οι οποίες ισχύουν σήμερα.

 39. Ο Χάρης Σπανός λέει:

  κ. Γεωρμπαλίδη,

  Μένω και εργάζομαι στο Ηνωμενο Βασίλειο απο τον Ιανουάριο του 2015. Η συζυγος λόγω εγκυμοσυνης παρέμεινε στην Ελλάδα απο τον Ιανουάριο 2015 μεχρι το Σεπτεμβρη του 2015. Σε αυτο το διαστημα δεν εργαζόταν.

  Κατέθεσα όλα τα δικαιολογητικά για να μεταβω στην ΔΟΥ εξωτερικού, αλλά μου ειπαν οτι η αποφαση θα είναι αρνητικη (Περιμενω να μου την στείλουν) διότι τα ζωτικά μου συμφεροντα (Γυναίκα και παιδί) για το ετος 2015 ήταν στην Ελλάδα. Επομένως θα πρέπει να φορολογηθω για την διαφορά φόρου Ελλάδας – ΗΒ στην Ελλάδα.

  Μπορώ να κάνω κάτι για αυτό? Ειναι σωστό αυτό το σκεπτικό?

  Σας ευχαριστώ

 40. Ο Ηλίας λέει:

  Καλησπέρα, εργάζομαι στο Ην. Βασίλειο εδώ και 3 μήνες. Έχω παράλληλα κι ένα μικρό εισόδημα στην Ελλάδα από 2 γκαρσονιέρες που νοικιάζω. Θα πρέπει τώρα να μεταφερθώ στην εφορία κατοίκων εξωτερικού, ή αρκεί απλά μια δήλωση ΣΑΔΦΕ; Ευχαριστώ.

 41. Ο Αθανάσιος λέει:

  Καλησπέρα σας,

  Είμαι κάτοικος εξωτερικού από τον Ιούλιο 2013 και με όλα τα προβλήματα της ματανάστευσης δε μπορεσα να κάνω και την αλλαγή κατοικίας μου ώς κάτοικος εξωτερικού.
  Είναι λίγο δύσκολο επίσης διότι εδώ που βρίσκομαι δεν υπάρχει προξενείο και η πρεσβεία είναι πολύ μακρυα (είμαι Καναδά).
  Προσπαθώ να βγάλω άκρη τι ακριβώς πρέπει να προσκομίσω (Η Εφορία Χαλκίδας μου ζητάει να τους πάω χαρτί από το δήμος τον οποίο κατοικώ. Αυτό όμως δε γίνεται εδώ στο Καναδά.)
  Μπορείτε να μου πείτε αν θα έχω πρόστιμο για αυτά τα χρόνια; Αξίζει να σημειωθεί πως όλο τον καιρό οι γονείς μου έκαναν τη φορολογική δήλωση μηδενική για Ελλάδα.

  Κάθε σας βοήθεια και συμβουλή θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη!
  Μπράβο σας για τις πληροφορίες που μας δίνεται! Να είστε καλά!
  Με εκτίμηση,
  Θανάσης

 42. Ο Αργυρω λέει:

  Συγχαρητήρια για τις πολυτιμες συμβουλές σας. Προσπαθώ να εξυπηρετήσω γαλλίδα φίλη που ζούσε για πολλα έτη κ κατεθεται δηλώσεις στην ελλάδα. Το 2015 εγκατασταθηκε μονιμα στην πατρίδα της. Μια βοήθεια γιατι το τέρς των δημοσίων υπηρεσιών καραδοκεί…

 43. Ο Evangelos λέει:

  Καλησπερα σας,

  Ειμαι κατοικος στο Ηνωμενο Βασιλειο και εργαζομαι τα τελευταια 2 χρονια κ εχω +1χρονο σπουδων. Θα ηθελα να ρωτησω για την αλλαγη της φορολογικης εδρας χρειαζεται να εχω και καποια βεβαιωση απο το ελληνικο προξενειο ή μονο το letter of confirmation of residence απο το HMRC(εφορια Αγγλιας)? Το τελευταιο το εχω αλλά επειδη το ζητησα πριν 6 μηνες η βεβαιωση λεει πανω 2015. θα υπαρχει καποιο προβλημα οταν το υποβαλλω Ελλαδα ή καλυτερα να ζητησω ενα πιο προσφατο? Τελος, η προθεσμια για υποβολη αιτησεων για το 2016 ποτε ειναι?

  Ευχαριστω

 44. Ο Λεωνίδας λέει:

  Αγαπητε Ανδρέα Γεωρμπαλίδη.

  Εχω μια συντομη ερωτηση:

  Ζω και εργαζομαι με τη συζυγο μου στην Αγγλια τα τελευταια 4 χρονια (η συζυγος μου δεν εργαζεται αυτο το διαστημα). Εμαθα οτι πρεπει να κανω φορολογικη δηλωση συμφωνα με εναν καινουριο νομο και για αυτο χρειαζομαι μια υπευθυνη δηλωση, αν καταλαβα καλα, που θα εξουσιοδοτει ενα προσωπο στην Ελλαδα καθως και ενα πιστοποιητικο οτι ειμαι κατοικος εξωτερικου. Πως μπορω να βρω αυτο το εγγραφο, το οτι ειμαι κατοικος Αγγλιας? Επισης, χρειαζεται να δηλωθουμε στη ΔΟΥ κατοικων εξωτερικου?

  ΥΓ: Στην Ελλαδα δεν εχουμε απολυτως τιποτα στο ονομα μας.

  Σε ευχαριστω πολυ εκ των προτερων.

 45. Ο Πηνελόπη λέει:

  Καλησπέρα! O σύζυγος μετοικεί και εργάζεται για πάνω από 12 μήνες στη Σερβία και η σύζυγος τον ακολουθεί μαζί με τα τέκνα εκεί, παίρνοντας άδεια άνευ αποδοχών από την δημόσια υπηρεσία που ανήκει. Ο έφορος, στην ΔΟΥ που ανήκουν, αρνείται τη μεταφορά τους στη ΔΟΥ κατοίκων του εξωτερικού. Για τη σύζυγο ζητάνε παραίτηση (λογικό), ο σύζυγος όμως, γιατί δεν μπορεί να γραφτεί?? Γνωρίζεται αν υπάρχει, κάποιος νόμος που ξεκάθαρα να τον καλύπτει ώστε να βασιστώ πάνω σ’ αυτόν για να «διεκδικήσω» την μεταφορά του στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, ώστε να φορολογείται για τα εισοδήματα της αλλοδαπής ΜΟΝΟ στην Σερβία και να μην υπόκειται σε φορολόγηση στην Ελλάδα, για τη διαφορά του φορολογικού συντελεστή μεταξύ των δύο χωρών?

 46. Ο Σπύρος λέει:

  Καλησπέρα,
  Είμαι κάτοικος εξωτερικού και ακολούθησα την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο σας από το 2015 (φορολογικό έτος 2014) . Όρισα εκπρόσωπο τον πατέρα μου και προσκομίστηκαν τα Μ0, Μ1, Μ7 καθώς επίσης το έγγραφα φορολογικής κατοικίας με apostaile stamp . Το ερώτημα είναι θα πρέπει να ξανακάνω ακριβώς τα ίδια για το 2016 (φορολογικό έτος 2015) ,δεδομένου ότι τα έγγραφα με apostile stamp αναφέρονται στο έτος 2014 ; Ευχαριστώ πολύ

 47. Ο Δημήτρης λέει:

  Άλλη μία σύντομη ερώτηση. Ήρθα στη Σαουδική Αραβία το Νοέμβριο του 2015. Για το 2015 σύμφωνα με το νόμο θα δηλώσω στη φετεινή δήλωση το εισόδημά μου στη Σαουδική Αραβία και θα φορολογηθεί μαζί με το εισόδημα στην Ελλάδα (παγκόσμιο εισόδημα) εφόσον δεν ήμουν στη χώρα πάνω από 183 μέρες.
  Για το 2016, εφόσον μείνω όλο το χρόνο (>183 μέρες), το 2017 ΔΕΝ θα φορολογηθώ για το εισόδημα στη Σ.Αραβία.
  ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ? Επρεπε να γίνει μέχρι τις 10 Μαρτίου 2016 (το επόμενο από το έτος αναχώρησης)? Ή πρέπει να γίνει μέχρι τις 10 Μαρτίου 2017 (που δικαιούμαι να θεωρηθώ κάτοικος εξωτερικού)?

 48. Ο Αποστολος λέει:

  Εργαζομαι στη Σαουδικη Αραβια αλλα εχω ακινητο στην Ελλαδα.
  Τα χρηματα που εισπραττω πρεπει να φορολογηθουν στην Ελλαδα ακομα και αν γινω μονιμος κατοικος εξωτερικου??

  Ευχαριστώ!!

 49. Ο Γιώργος Κ. λέει:

  Κυριε Γεωρμπαλιδη,

  Συγχαρητηρια για ολη την βοηθεια που προσφερετε. Θα ηθελα σας παρακαλω να κανω μερικες ερωτησεις και ελπιζω να μην σας κουρασω. Απο το 2013 μεχρι και σημερα, εργαζομαι σε χωρα της ευρωπα’ι’κης ενωσης οπου φορολογουμαι κανονικα. Προσφατα απεκτησα και την υπηκοοτητα του συγκεκριμενου κρατους. Λογω της εργασιας μου, επισκεπτομαι συχνα την Ελλαδα, οπου ταυτοχρονα ειμαι ομμορυθμο μελος σε εταιρια Ο.Ε απο το 2004 περιπου και οπου κανω δηλωση καθε χρονο και φορολογουμαι κανονικα.
  Πρεπει να δηλωσω κατοικος εξωτερικου; Και αν ναι, θα συνεχισω να φορολογουμαι και απο τα δυο κρατη; Υπαρχει κατι το οποιο πρεπει να κανω και δεν γνωριζω; Ζητώ σας παρακαλω την συμβουλη σας. Δυστυχως η σχεση μου με τον φοροτεχνικο μου εδω στην Ελλαδα ειναι πολυ τυπικη, αποτρεποντας με να κανω μια τετοια συζητηση.
  Σας ευχαριστω εκ των προτέρων.

 50. Ο Σπυρος λέει:

  Καλημέρα σας,
  Πρόκειται να μεταφερθώ στην Ουγγαρία από την πολυεθνική εταιρεία που δουλεύω τώρα στην Ελλάδα.
  Προκύπτουν 2 ερωτήματα :
  1. Αν η σύζυγός μου και το παιδί μας μείνουν Ελλάδα, έχω δικαίωμα να γραφτώ στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού?
  2. Φόρο για τα εισοδήματα μου στην Ουγγαρία θα πληρώσω μόνο στην Ουγγαρία ή θα κληθώ να πληρώσω και στην Ελλάδα?
  Το ρωτώ γιατί στον νόμο αναφέρεται ότι η παγκόσμια φορολογική έδρα είναι εκεί που είναι και τα ζωτικά μου συμφέροντα.
  ΣΗΜ : Στην Ελλάδα έχω εισοδήματα από ενοίκια περίπου 10.000 Ευρώ το χρόνο.
  Ευχαριστώ πολύ.

 51. Ο El. G. λέει:

  Kurie Gewrmpalidi, 8ewrw oti to site sas einai e3airetiko. Polla sugxarhthria gia auto. Exw mia erwthsh pou me talaipwrei. San katoikos agglias prepei na ferw to tax residence certificate. Auto pou den katalabainw einai giati kapoioi anaferontai sthn sumbash ergasias kai sto mis8wthrio katoikias. Telika xreiazontai kai auta? H antika8istontai apo alla? Ta teleutaia den anaferontai sthn egkuklio tou martiou 2015. 8a hmoun eugnwmwn gia th gnwmh sas. Euxaristw polu ek twn proterwn.

 52. Ο Κατερίνα λέει:

  Καλησπέρα σας,
  Ο άντρας μου εργάζεται από την αρχή του 2016 στην Αγγλία και εγώ στην Ελλάδα. Θα συνεχίσω να εργάζομαι στην Ελλάδα μέχρι τον Αύγουστο του 2016, όπου μετά θα μετακομίσω και θα εργάζομαι και εγώ πλέον στην Αγγλία. Μπορεί ο άντρας μου από τώρα να πάει στην ΔΟΥ Κατοίκων του εξωτερικού, παρ’ ότι κάνουμε κοινή φορολογική δήλωση ή θα πρέπει να περιμένει να πάμε μαζί? Αυτή τη χρονιά, θα φορολογηθούμε και για το εισόδημά μας στην Αγγλία?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 53. Ο Νίκος λέει:

  Καλησπέρα. Απο 1/1/17 μεταβαινω Η.Α.Ε. Τα παιδια μου θα παραμεινουν Ελλάδα ένα εξάμηνο να τελείωσουν τη σχολική χρονιά και η γυναίκα μου θα παραιτηθεί ώστε να μην εμφανίζει εισοδήματα για το έτος. Επειτα θα ερθουν ΗΑΕ. Μπορώ να μεταφερθώ σε ΔΟΥ εξωτερικού για το 2017; Θεωρείται οτι το εννομο συμφερον μου ειναι Ελλαδα επειδη τα παιδια ηταν σχολειο για το εξαμηνο;

 54. Ο Δημήτρης λέει:

  Καλησπέρα σας. Υπάρχει κάποια ενημέρωση όσον αφορά την μετάβαση στο Μπαχρέιν; Ξέρω ότι θεωρείται μη συνεργασιμο κράτος όσον αφορά σαδφ κλπ. Υπάρχει περίπτωση να μου αρνηθουν την μετάβαση στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 55. Ο Δημήτρης Π. λέει:

  Γειά σας, ελπίζω το παρόν άρθρο να είναι ακόμα ενεργό και να λάβω κάποια απάντηση..
  Είμαι παντρεμένος με γερμανίδα, εργαζόμουν και ζούσαμε μόνιμα στην Γερμανία επι 20 χρόνια, μετοικίσαμε στην Ελλάδα εδώ και 15 χρόνια και διαμένουμε πότε εδώ και πότε εκεί. Εδώ σε κατοικία που ανηκει 100% στην γυναίκα μου και εκεί το ίδιο. Τώρα εγώ έχω εισόδημα μόνο απο ενοίκια στην Ελλάδα και η γυναίκα μου μόνο απο ενοίκια στην Γερμανία. Η γυναίκα μου διατηρεί μόνιμη και φορολογική κατοικία εκεί. Εγώ δεν είμαι πια εγγεγραμμένος στον Δήμο της Γερμανίας, διαμενω όμως αρκετούς μήνες ανα διαστήματα εκεί με την γυναίκα μου. Τώρα στην δήλωση του 2016 καταργήθηκε ο κωδ. 320 και όταν τσεκάρω τον κωδ. 319 μου ζητάει αντιπρόσωπο. Προφανώς ο ΑΦΜ μου ανήκει ακομη στην ΔΟΥ εξωτερικού.
  Ερώτηση: Να τσεκάρω το 319 δίνοντας το ΑΦΜ της αδελφής μου σαν αντιπροσώπου; Επίσης να αφήσω το πεδιο για την πρωτη κατοικία κενό και να καταχωρήσω την εδώ κατοικία της οποίας κατοχος είιναι η γυναίκα μου σαν 2η κατοικία με 7-10 μήνες διαμονή; Γλυτώνουμε έτσι ίσως τα τεκμήρια; Τι επίδραση έχει αυτό στον ΕΝΦΙΑ; Μέχρι πέρυσι δήλωνα το σπίτι αυτό σαν πρώτη κατοικία.
  Ευχαριστώ
  Δημήτρης Π.

 56. Ο Ανδρεας λέει:

  Καλημέρα, ετοιμάζομαι να φυγω εξωτερικό Αγγλια. Η οικογένεια θα μείνει πισω εχουμε δανειο αμαξι. Ποτε πρέπει να κανω μεταφορα στη εφορια εξωτερικού. Τα λεφτα θα τα φερνω σαν εισόδημα η συναλλαγμα για πληρωμη.

 57. Ο Βασιλική Λαΐου λέει:

  Βίκη
  Είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, συνταξιοδοτούμαι από την Ελλάδα, έχω σπίτι και αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Ζω στην Μελβούρνη στην Αυστραλία. Παντρεύτηκα στις 3 Απριλίου του 2016.
  Για το 2015 υπέβαλα κανονικά την φορολογική μου δήλωση.
  Θέλω να ενταχθώ στην εφορία κατοίκων εξωτερικού.
  Ο σύζυγός μου είναι αυστραλιανός πολίτης και υποβάλλει δήλωση στην οποία θα ενταχθώ και εγώ ως σύζυγος. Το φορολογικό έτος στην Αυστραλία ξεκινά από 1η Ιουλίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Τι πρέπει να κάνω για να είμαι έτοιμη μέχρι την επόμενη φορολογική δήλωση. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και την ευγένειά σας

 58. Ο Βασιλική Λαΐου λέει:

  Βίκη
  Είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, συνταξιοδοτούμαι από την Ελλάδα, έχω σπίτι και αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Ζω στην Μελβούρνη στην Αυστραλία. Παντρεύτηκα στις 3 Απριλίου του 2016.
  Για το 2015 υπέβαλα κανονικά την φορολογική μου δήλωση.
  Θέλω να ενταχθώ στην εφορία κατοίκων εξωτερικού.
  Ο σύζυγός μου είναι αυστραλιανός πολίτης και υποβάλλει δήλωση στην οποία θα ενταχθώ και εγώ ως σύζυγος. Το φορολογικό έτος στην Αυστραλία ξεκινά από 1η Ιουλίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Τι πρέπει να κάνω για να είμαι έτοιμη μέχρι την επόμενη φορολογική δήλωση. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και την ευγένειά σας

 59. Ο Ιορδανης λέει:

  Ο Ιορδανης

  καλησπέρα,
  Ειμαι αρχιτεκτων μηχανικος και απο τον οκτωβριο του 2013 εργαζομαι στη μεγαλη βρετανια. Ειμαι παντρεμενος και η γυναικα μου μενει και εργαζεται στην ελλαδα ως εκπαιδευτικος-δημοσιος υπαλληλος. Μεχρι στιγμης δεν εχω δηλωσει το εισοδημα εξωτερικου ουτε εχω μεταφερθει στη Δου εξωτερικου.
  Η γυναικα μου θα βρισκεται για ενα χρονο μαζι μου στη βρετανια με αδεια ανατροφης τεκνου ( επι πληρωμη)και σκεφτομαστε να κανουμε μεταφορα στη Δου εξωτερικου
  Γισ το επομενο φορολογικο ετος 2016…προλαβαινουμε να κανουμε τη τωρα τη διαδικασια?
  Επισης μπορουμε να φορολογηθουμε ξεχωριστα? Προσφατα μαθαμε για μια αποφαση του Σ.τ.ε για ενα γερμανο αρχιτεκτωνα και μια ελληνιδα δικαστικο που δικαιοθηκαν και θα φορολογηθουν ο καθενας στη χωρα εργασιας τους….
  υπαρχει περιπτωση να μας αρνηθουν τη μεταφορα για φετος λογω χρονου? Και μετα να μας φορολογησουν στην ελλαδα για το εισοδημα της βρετανιας

  • Ο Γεώργιος λέει:

   Είμαι μηχανικός και από τον Δεκέμβριο του 2015 μετακόμισα στο Κατάρ οπού είμαι μισθωτός σε μια ντόπια εταιρεία. Παράλληλα έχω διατηρήσει θέση μισθωτού στην Ελλάδα σε μια τεχνική εταιρεία (δουλεύω ουσιαστικά μέσω διαδικτύου) και έχω ανοιχτό μπλοκάκι το οποίο θα καταργήσω τους επόμενους μήνες. Υπάρχει δυνατότητα να θεωρηθώ κάτοικος εξωτερικού και να μην φορολογηθώ το εισόδημα του Κατάρ ή λόγω του ότι είμαι μισθωτός στην Ελλάδα θα μου το αρνηθούν? Ζω όλο το διάστημα στο Κατάρ (έχω βγάλει άδεια εργασίας, ταυτότητα κλπ) κ επισκέπτομαι την Ελλάδα μόνο για διακοπές.

 60. Ο Κοσμας λέει:

  Καλησπερα σας,

  Εχω αρχισει δουλεια στο Ηνωμενο Βασιλειο απο τον Νοεμβριο 2015. Αν καταλαβα καλα ειχα διορια μεχρι τον Μαρτιο 2016 να προσκομισω τα Μ0,Μ1, Μ7.

  Απο την εφορια Ελλαδα μου ειπαν οτι πρεπει να κανω δυο τουλαχιστον φορολογικές δηλώσεις στο Η.Β. και μετα να κανω την αιτηση.

  Θα με συμβουλεύατε να προσκομίσω τα δικαιολογητικά ? Μπορω να κανω μετατροπη της μηδενικης δηλωσης που εκανα Ελλαδα ?

 61. Ο Αθανασιος λέει:

  Καλησπέρα σας κε Γεωρμπαλίδη και συγχαρητήρια για την δουλειά σας.

  Βρίσκομαι στο Σουηδία απο το 1990 και δεν υπέβαλα ποτέ δήλωση στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Επιπροσθέτως, έχω ένα οικόπεδο στην Ελλάδα (στην κατοχή μου από γονική παροχή το 2007) το οποίο βεβαίως δηλώθηκε στο Ε9 και έκτοτε πληρώνω ΕΝΦΙΑ. Απο το 1990 ειχα μηδενικα εισοδηματα.

  Εφετος προσπαθησα να κανω φορολογικη δηλωση γιατι σκοπευει η γυναικα μου να αγορασει ενα ακινητο. Στο ταχισνετ ανακαλυψα οτι η γυναικα μου δεν υπηρχε κατεγεγραμμενη. Δεν εχει ελληνικη ταυτοτητα ουτε ΑΦΜ αφου ειναι γεννηθηκε στη Σουηδια απο Ελληνες γονεις και ζουσε με Σουηδικα εγραφα ωντας υπηκοος Σουηδιας συγχρονως. Εχει επισης μηδενικα εισοδηματα και καμια περιουσια ακινητη και κινητη.

  Τα παιδια μας ειναι ενηλικα 22 & 20 ετων αλλα ειναι και αυτα με διπλη υπηκοοτητα και διχως ελληνικα εγραφα. Πρεπει να τα τακτοποιησω και αυτα για να μη τραβιουνται αργοτερα.

  Θαρω οτι τα παρακατω χρειαζονται.
  1) Ολοι χρειαζομασται Ελληνικη ταυτοτητα, εγω εχω ΑΦΜ αλλα εχασα την ταυτοτητα μου (το δηλωσα στο προξενειο) και το διαβατηριο μου ληγει σε λιγους μηνες.
  2) Χρειαζομαι βεβαιωση φορολογικης κατοικιας με σφραγιδα Χαγης και μεταφραση του για ολα τα μελη.
  3) Δυο βδομαδες διαμονη στην Ελλαδα για να κατατεθουν τα δικαιολογητικα (εκδοση ταυτοτητας, ΔΟΥ), ή μηπως τρεις βδομαδες?

  Ειμαι εκτος προθεσμιας για υποβολη φορολογικης δηλωσης το 2016? Πρακτικα ειναι αδυνατο τωρα να μεταβουμαι ολοι μας στην Ελλαδα τωρα. Ισως με λιγη καλη τυχη να φτιαξω τα χαρτια για την γυναικα μου και να μπορεσουμε να καταθεσουμε δηλωση αν γινεται. Τα παιδια του χρονου! Το κεφαλι μου το βλεπω στη λαιμητομο παντως!

  Τι μου συμβουλεύετε να κάνω?
  Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
  /Αθανασιος

 62. Ο Γεωργιος λέει:

  Καλησπερα σας!
  Εργαζομαι στην γερμανια απο το 2014 την χρονια αυτη πριν φυγω απο ελλαδα εκανα φορολογικη δηλωση μεχρι σημερα ομως δεν εκανα τιποτα ουτε εχω ορισει φορολογικο εκπροσωπο και οτι ειμαι κατοικος γερμανιας. Να τονισω οτι δεν εχω κανενα περιουσιακο στοιχειο στην ελλαδα ουτε εισοδηματα. Τι γινετε και τι πρεπει να κανω? Αν δηλωσω τωρα στην εφορια την ελλαδας οτι ειμαι κατοικος εξωτερικου θα φορολογηθω για τα εισοδηματα μου στην γερμανια ?? Ευχαριστω πολυ.

 63. Ο Χρήστος λέει:

  Καλησπέρα, τα έντυπα Μ0, Μ1 και Μ7 (ιδιαίτερα το Μ0 για το οποίο έχω βρει 2 διαφορετικές εκδοχές), από πού τα κατεβάζουμε; Και πώς συμπληρώνουμε το Μ0; Ευχαριστώ.

 64. Ο Αλέξανδρος λέει:

  Συμμετέχω σε ομόρρυθμη εταιρεία και τον Σεπτεμβριο θα μετακομίσω σε χώρα της Ευρωπαικης Ένωσης, όπου θα εργαστώ με σύμβαση εργασίας. Πότε πρέπει να δηλώσω κάτοικος εξωτερικού ώστε να μην έχω προβλήματα με την εφορία. Σκοπεύω να αποχωρήσω άμεσα από την εταιρεία, τι θα γίνει με το φορολογικό έτος του 2016 όπου θα εμφανίζομαι και μέλος στην εταιρεία αλλά και μισθωτός στο εξωτερικό.

 65. Ο Κώστας λέει:

  Καλησπέρα σας,
  Από το 2013 ζω και εργάζομαι μόνιμα στις ΗΠΑ έφυγα από την Ελλάδα λόγω οικονομικών πρόβληματων και δεν έχω κλείσει τα βιβλία μου από την επιχείρηση που είχα στην Ελλάδα καθώς και λιξιπροθεσμες υποχρεώσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία της θα πρέπει να κάνω ?

 66. Ο Αποστόλης λέει:

  Καλημέρα σας,
  Εδώ και μερικά χρόνια ζω και εργάζομαι στην Γερμανία.Δεν εχω μεταφερθεί φορολογικά στους κατοίκους εξωτερικού.Στην Ελλάδα έχω κάποια περ. στοιχέια τα οπόια δηλώνω κανονικα,οπως επισης δηλώνω και ενα πολύ μικρό ενοίκιο που εισπράττω απο αυτά (800E/χρόνο).
  Δεν θέλω να ξεκινήσω την διαδικασία μεταφοράς,διοτι σε περιπτωση κωλύματος για τον χ ή ψ λόγο (όλοι γνωρίζουμε σε πιο , ή . μπορεί να κολλήσει μια αίτηση στο ελλ δημόσιο) θα πρέπει να φορολογηθώ στην ελλαδα για τον ιδρώτα μου εδω.Να ΠΕΤΑΞΩ δηλαδή τα χρηματα μου στην μαυρη τρυπα του ελλ κράτους.
  Σκέφτομαι να δώσω πίσω την ελλ υπηκοότητα και να αποκτήσω την γερμανική.Με αυτό τον τρόπο θα ξεμπερδέψω (φορολογικα τουλάχιστον) με το τερας που λέγεται ελλ κράτος και τον κάθε αργόσχολο κρατιστή; Τι με συμβουλέυετε;

  Σας ευχαριστώ

 67. Ο Βασίλης λέει:

  συγγενικό μου πρόσωπο από 1/1/2016 ανέλαβε εργασία στη Γερμανία για 6 μήνες.Μετα τη λήξη επέστρεψε στη χώρα μας.Απο 12/9/2016 ξεκίνησε σε άλλη πόλη εργασία.Η βεβαίωση για την φορολογική του κατοικία θα πρέπει να είναι και από τις δύο πόλεις -κρατιδια

 68. Ο Κατερίνα λέει:

  Καλησπερα μένω στη σαουδικη αραβια απο το 02/2014 κ μεχρι σημερα δεν εχω πάει να δηλώσω κάτοικος εξωτερικού !!εχω είσοδημα στην ελλαδα απο μαγαζι που νοικιάζω κ κανω τη δήλωση μου κανονικά .
  Θελω να πάω να δηλώσω τωρα κάτοικος εξωτερικού !τι συνέπειες θα εχω

 69. Ο Κική λέει:

  Καλησπέρα,
  Μένω και εργάζομαι εδώ και 3 χρόνια στην Γερμανία. Κάνω φορολογική δήλωση εδώ αλλά δεν έχω δηλώσει στην εφορία στην Θεσσαλονίκη ότι είμαι κάτοικος εξωτερικού. Δεν έχω εισόδημα στην Ελλάδα αλλά ένα ακίνητο. Το πρόβλημα μου είναι ότι προσπαθώ να το σώσω ως πρώτη κατοικία ( από δάνεια εταιρείας που είχα παλιότερα στην Ελλάδα) γιαυτό και μου είπαν να μην δηλώσω την αλλαγή κατοικίας μου. Ισχύει αυτό; Και θα έχω πρόβλημα αν μεταφέρθω τώρα στην εφορία κατοίκων εξωτερικού;

 70. Ο Χρήστος λέει:

  Ζω μαζί με την οικογένειά μου (5 παιδιά) και εργάζομαι στο Dubai εδώ και 5 χρόνια, αλλά δεν έχω κάνει αίτηση για αλλαγή φορολογικής κατοικίας. Μέχρι τώρα φαίνομαι ως κάτοικος Ελλάδος και κάνω κανονικά την φορολογική μου δήλωση (πραγματικό εισόδημα μόνο από ένα ενοίκιο). Σκεφτόμαστε να κάνουμε αλλαγή σε ΔΟΥ εξωτερικού, αλλά τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα με την σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολόγησης μεταξύ Ελλάδος και ΗΑΕ. Σε ερώτηση που έκανα στην Ελληνική πρεσβεία των ΗΑΕ για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την μεταφορά μου στην ΔΟΥ εξωτερικού, μου απάντησαν με ερώτηση εάν θέλω να δηλώσω μόνιμος κάτοικος εξωτερικού ή φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Το πρόβλημα μου είναι ότι δεν θέλω να βρεθώ προ εκπλήξεως και φορολογηθώ για το παγκόσμιο εισόδημά μου, λόγο του ότι η σύμβαση έχει συνταχθεί πολύ λάθος (πρέπει να είσαι υπήκοος ΗΑΕ, πράγμα που δεν πρόκειται ποτέ να γίνει) δίνοντας τροφή στην εφορία. Τι μου προτείνετε? Υπάρχει περίπτωση να μου ζητήσουν να δηλώσω το εδώ εισόδημά μου σε περίπτωση που κάνω αίτηση? Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση για αλλαγή στη ΔΟΥ εξωτερικού τι μπορεί να μου συμβεί μετά?

 71. Ο Αντζελα λέει:

  Γεια σας.Μενω μονιμα στην Αυστραλία απο το 2012 και δεν εχω κανει απο τοτε φορολογικη δηλωση στην Ελλαδα .Το 2012 2013 2014 δουλευα πολυ λιγες ωρες ωστε δε χρειαζοταν καν να υποβάλω φορολογικη δηλωση βαση του νομου της Αυστραλιας.Απο το 2015 δεν εργαζομαι και δεν εχω καθολου ατομικο εισοδημα.Δυστυχώς δε γνωριζα οτι επρεπε να υπαγω στη ΔΟΥ Κατοικων Εξωτερικού προσφατα λογου θανατου του πατερα μου περασε απο ψιλη σε κυρια κυριοτητα σπιτι στην Ελλαδα μου ηρθε να πληρωσω δε ξερω γιατι Ενφια απο το 2014!!Θα εχω προβλημα και θα πληρωσω προστιμο τωρα που θα κανω αιτηση για τη ΔΟΥ Εξωτερικου θα πιαστει απο τωρα ή θα δεχτουν οτι απο το 2012 ειμαι ατην Αυστραλία?Γιατι ηρθε το Ενφια απο το 2014; Ο πατερας μου το πληρωνε και ειναι πληρωμενο και για το 2016.Σας ευχαριστω πολυ

 72. Ο Mark λέει:

  Καλησπέρα κ. Γεωρμπαλίδη και μπράβο για τον κόπο σας!
  Λοιπόν, γεννήθηκα μεγάλωσα εξωτερικό ωστόσο απ τα 18 και μετά ήρθα για σπουδές στην Ελλάδα για μια 5ετία στην οποία Ελλάδα μιας και οι γονείς μου δεν αποκτούσαν εδώ ουτε 1 ευρώ και ως εκ τουτου δεν ημουν προτατευομενο μελος αλλά ανεξάρτητο φυσικό πρόσωπο συμφωνα με την ΔΟΥ της πόλης στην οποια διεμενα και έτσι με υποχρέωση υποβολής δήλωσης και έκδοσης ΑΦΜ (που ειχα κ σκοπο καθώς αν δν ειχα μου εδενε τα χερια ενώ το ηθελα για μελλοντικη δουλεια στν Ελλαδα). Μου υπολογιζονταν τεκμαρτο εισοδημα μοναχα αφου δηλωμενη αμειβομενη εργασια δεν ειχα. Τώρα σε 1 βδομάδα παω εξωτερικό πάλι όπου λογικά θα αποκτήσω και το εκει ΑΦΜ μιας και ισως μπω σαν συνιδιοκτητης σε μια επιχειρηση σε κανα μηνα κ κατι.

  Πρεπει και εγω οπωσδηποτε ΠΡΙΝ φύγω να κανω κατι στην ελληνικη ΔΟΥ? Μεταβολη ατομικων στοιχειων (βεβαια μιας κ δεν εχω παει ακομα δεν εχω και αποδεικτικα ξένα)? Υπαγωγή στην Κατοίκων Εξωτερικου? Ορισμός εν ελλάδι αντιπροσώπου?
  Ή μετα απο κατι μήνες πχ Γενάρη, αφου πια θαμαι εκει περα οικονομικα ενεργος?

  Ρωτάω γιατί δεν θέλω να βρεθώ να πληρώνω σε καναν χρόνο πχ φόρο ή προστίματα στην Ελλάδα ενω θα εχω ηδη φορολογηθει στο εξωτερικο!

  Ευχαριστω πολυ για μια απαντηση!

 73. Ο Αθανάσιος Σκούρας λέει:

  Καλημέρα σας. Ο γιός μου από τον Μάρτιο 2015 εργάζεται στην Πολωνία σε Τράπεζα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 3μηνες, 6μηνη και η τελευταία από Ιούνιο 2016 είναι 12μηνη. Δεν είναι βέβαιο ότι θα εξαντλήσει όλο το χρόνο της τελευταίας σύμβασης γιατί μάλλον θα επιστρέψει νωρίτερα στην Ελλάδα. Για το έτος 2015 υπέβαλε φορολογική δήλωση στην Πολωνία καθώς και στην Ελλάδα, επειδή έχει στο όνομά του κατοικία και αυτοκίνητο και τόκο κάτι λίγα ευρώ από έναν μικρό λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα. Εισοδήματα από εργασία στην Ελλάδα δεν έχει. Το εισόδημα από την εργασία του στην Πολωνία για το έτος 2015 ΔΕΝ το έχει δηλώσει στην αντίστοιχη φορολογική δήλωση που υπέβαλε στην Ελλάδα.
  Ερωτήματα:
  1. Θεωρείται κάτοικος εξωτερικού και υποχρεούται να το δηλώσει στην Εφορία ή επειδή η εργασία του δεν είναι μόνιμη δεν υποχρεούται;
  2. Για το έτος 2016 τι πρέπει να κάνει;
  3. Αν δεν δηλώσει καθόλου στην Εφορία ότι εργάσθηκε στην Πολωνία, θα έχει πρόβλημα;
  4. Επειδή περισσότερο με ενδιαφέρει να μπορεί να μεταφέρει τα όποια ένσημα αποκτήσει στην Πολωνία στο ΙΚΑ στην Ελλάδα ( μέχρι τώρα στο ΙΚΑ έχει 950 ένσημα), θα μπορεί να τα μεταφέρει αν δεν έχει δηλωθεί στην Εφορία στην Ελλάδα η εργασία του στην Πολωνία;

  Ευχαριστώ πολύ.

 74. Ο Μιχάλης λέει:

  Μενω ως μονιμος κατοικος στην Κυπρο τα τελευταια 3 χρονια και ειμαι στη διαδικασια δηλωσης ως μονιμος κατοικος εξωτερικου. Επισης, εχω ενα αυτοκινητο 3,000κ.κ ( το ειχα εισαγει στην Ελλαδα το 2008 ‘αφορολογητο’ αφου το δικαιομουν ως ‘κινητρο’ επαναπατρισμου μετα απο 12 χρονια συνεχους διαμονης στης ΗΠΑ), το οποιο δεν κυκλοφορηται και οι πινακιδες εχουν κατατεθει στην εφορια απο το 2012 (για ευνοητους λογους…) Στην δικια μου περιπτωση, τι οριζει ο νομος; Μπορω να ξανακυκλοφορησω το αυτοκινητο στην Ελλαδα για μερικες ημερες του χρονου ως κατοικος εξωτερικου; Ισχυει τεκμηριο; Στην περιπτωση πωλησης;
  Ευχαριστω,

  Μιχάλης

 75. Ο λαζαρος λέει:

  συγγενικο μου προσωπο πηγε στην αμερικη για μαστερ και διδακτορικο και εγινε επικουρος καθηγητης σε πανεπιστημιο της αμερικης δεν εχει εισοδηματα στην ελλαδα ουτε ενοικια χωραφια εισοδημα στην ελλαδα μηδενικο τι πρεπει να κανει

 76. Ο Μαρια λέει:

  Καλησπερα.
  Θα ηθελα την βοηθεια σας αν γιντε.
  Απο το 2011 μετακομισαμε στο Βελγιο. Απο το πρωτο ετος καναμε την φορολογικη μας δηλωση στην χωρα που ζουμε,δηστιχως δεν γνωρισαμε οτι πρεπει να το δηλωσουμε στη Ελλαδα και ετσι δεν το καναμε.
  Στην Ελλαδα δεν εχουμε κανενα εισοδιμα κ καμια ακινιτη περουσια. Θα θελαμε να τακτοποισουμε το ζητημα στην Ελλαδα ωστε να διλωσουμε κατοικοι εκσωτερικου.
  Μπορειτε να μου πειτε παρακαλω πια ειναι η διαδικασια?

 77. Ο Κουτσονίκας Νίκος λέει:

  Αγαπητέ κε Γεωρμπαλίδη,
  προκειμένου να καταθέσω αίτηση για Κατοίκων Εξωτερικού είναι προυπόθεση να έχω κλείσει τα βιβλία μου (Β’ κατηγ) από την πρώτη μέρα εργασίας μου στο εξωτερικό? Σε περίπτωση που καθυστερήσω να κλείσω τα βιβλία – ενώ ταυτόχρονα εργάζομαι στο εξωτερικό – θα προσμετρηθούν αυτές οι μέρες στις 183 απαιτούμενες?

  Ευχαριστώ

 78. Ο Μαιρη λέει:

  Καλησπερα σας. Η ερωτηση μου ειναι: μετακομισα απο τον Ιουνιο του 2016, στην Γερμανια για σπουδες (χωρις να εργαζομαι). ο συζυγος μου εργαζεται εδω κανονικα. Στην Ελλαδα δεν ειχε εργαστει κ φορολογηθει ποτέ. Πρεπει ν δηλωθουμε κι οι 2 ως κατοικοι εξωτερικου; εγω δηλωνω μονο Ε9, καποια ακινητη περιουσια που εχω. Ευχαριστώ.

 79. Ο Κουτσονίκας Νίκος λέει:

  αφού σας ευχαριστήσω για την άμεση απάντηση σας, να σας ρωτήσω αν έχοντας κλείσει βιβλία πριν την αποχώρηση μου για το εξωτερικό, αποτελεί πρόβλημα για την ένταξη μου στην ΔΟΥ Κατ. Εξωτερικού το γεγονός ότι έχω το ατομικό μου μελετητικό πτυχίο ενταγμένο σε πτυχίο εταιρίας Α.Ε? Η ένταξη του πτυχίου είναι αμισθί. Δεν θα αμοίβομαι για αυτό.

 80. Ο Giannis λέει:

  An exei kapios tin kalosini kai liga xrimata, mporei na tous paei sta anotata dikastiria tis evropis gia na mporei i dilosi na ginete aperiorista anadromika ?

  trexoune pankosmios olous mas gia na apodixoume oti den imaste forofigades… ali duleia den exoume.
  mas valane mia prothesmia kai opoios prolave.
  xanapsifistetous.

  KANENAS apo emas den tha xanaependisei stin ellada !
  poulame oti exoume ke ade gia.

  allos ?

 81. Ο Ελ... λέει:

  Εγώ μένω εδώ και δέκα χρόνια Ολλανδία. Ήρθα αρχικά για σπουδές και απο το 2014 τελείωσα με τις σπουδές και δουλεύω. Φέτος έκανα με τη βοήθεια λογιστή τα χαρτιά μου στην Ελλάδα να αλλάξω φορολογική κατοικία. Πήρα το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας απο Ολλανδία, μεταφρασμένο και με apostille, έκανα φορολογικό μου αντίπροσωπο τον λογιστή μου και μισό χρόνο μετα ακόμα ζητάνε χαρτιά απο την εφορία. Πρώτα ήθελαν να κανω φορολογική αίτηση για τα δυο προηγούμενα χρόνια (τα αλλα 8 με δήλωνε προφανώς ο μπαμπάς μου) και έφαγα πρόστιμο, μετα μου ζητήσανε χαρτί ποτε τελείωσα τις σπουδές μου στην Ολλανδία. Τωρα θέλουν να κανω φορολογικές δηλώσεις για όλα τα δέκα χρόνια που λείπω. Φοβάμαι μήπως πέρα απο το πρόστιμο με φορολογήσουν δίπλα αν δώσω το ολλανδικό εισόδημα μου για όλο αυτο τον καιρό. Στην Ελλάδα δεν είχα ποτε εισόδημα ούτε κάποιο ακίνητο στο όνομα μου. Αναρωτιέμαι τωρα ποια ειναι η σωστή διαδικασία για να δεκτουν την αλλαγή κατοικίας; υπάρχει τρόπος να αλλάξεις την κατοικία σου τωρα για τα δέκα τελευταία χρόνια με καθυστέρηση; θα καταλάβαινα το πρόστιμο για την καθυστέρηση αλλα δε θα χρειαζόταν να κανω φορολογικές αιτήσεις στην Ελλάδα. Κάποια συμβουλή; ευχαριστω πολυ.

 82. Ο Ελ... λέει:

  Ευχαριστω πολυ για τη γρήγορη απαντηςη. Δεν έκανα ακόμα τις φορολογικές αιτήσεις που ζητάνε αλλα θα ήμουν υπόχρεη για οποία συμβουλή μου δίνατε ποια ειναι η σωστή διαδικασία. Λάθος χειριςμο απο μένα η απο την εφορία; Η εφορία μου στην Ελλάδα ειναι στη Ρόδο.

 83. Ο Νίκος λέει:

  Καλημέρα.
  Έχω μετακομίσει από Ελλάδα στην Ολλανδία 1η Νοεμβριου 2015.
  Υπέβαλλα κανονικά δήλωση στην Ελλάδα για τα εισοδήματα Ιαν-Οκτ 2015. Λόγω αυτού δεν έκανα αίτηση για υπαγωγή σε κατοίκων εξωτερικού.
  Ξεκινώντας τη διαδικασία μέσω του φορολογικού εκπροσώπου, η εφορία διαμυνήει ότι μπορώ να καταθέσω την αίτηση (προφανως τα εντυπα Μ) το Μαρ του 2017.
  Τρια ερωτηματα:
  1. Μπορώ να καταθέσω τα έντυπα Μ όποτε επιθυμώ (πχ Δεκ 2016) ή πρέπει οπωσδηποτε να κατατεθούν Μαρ 2017;
  2. Ο έφορος ζητά η βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από Ολλανδία να έχει ημερομηνία 2017. Δεν βρίσκω λογική σε αυτό. Έχω ήδη στα χέρια μου βεβαίωση από Σεπτ του 2016. Γιατί να ταλαιπωρούμαι ζητώντας νέα βεβαίωση.
  3. Τίθεται θέμα προστίμου γιατί δεν αιτηθηκα υπαγωγή στην κατοίκων εξωτερικού μέχρι το Μαρ 2016; και αν ναι ποιο ειναι αυτο το προστιμο; Μαρ 2016 δεν είχα συμπληρώσει καν 183 ημέρες στο εξωτερικό και ως εκ τουτου δεν κίνησα τις διαδικασίες. Αλλά αν αντιλαμβάνομαι σωστά τις απαντήσεις σας, έπρεπε να το είχα κάνει.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

   • Ο Νίκος λέει:

    Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, η ΔΟΥ Πειραιά, δέχτηκε την αίτηση μεταφοράς σε ΔΟΥ εξωτερικού με, πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από Ολλανδία μετεφρασμένο και με Σφραγίδα Χάγης, μαζί με τα Μ0, Μ1, Μ7.
    Εν αντιθέσει η ΔΟΥ Κορωπίου από τη σύζυγό μου ζητά, Πιστοποιητικό Κατοικίας από το Δήμο Άμστερνταμ, Μετάφραση του συμβολαίου για την ενοικίαση διαμερίσματος και μετάφραση του συμβολαίου της συζύγου μου με την Εταιρεία της. Δικαιούνται να ζητούν αυτά τα έγγραφα ή πρέπει να επιμείνω ότι το οφείλουν να αποδεχτούν το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας?

 84. Ο Γιαννης λέει:

  Καλησπερα,

  Ειμαι ναυτικος ο οποιος εργαζεται σε ποντοπορα πλοια με σημαια μαλτας/μαρσαλ. Δεν εχω δηλαδη κανενα εισοδημα απο την ελλαδα, παρα μονο καποια ακινητα. Θα ηθελα να ξερω εαν μπορω να δηλωσω α κατοικια στην κυπρο και να φορολογουμαι εκει. ευχαριστω!

 85. Ο Σπύρος λέει:

  Καλησπέρα σας. Εξαιρετικό το ότι δίνετε απαντήσεις – έστω και συνοπτικές – μέσα από το blog σας. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχω διπλή υπηκοότητα (Ελληνική + Γερμανική). Εδώ και 4 χρόνια έχω μετακομίσει στη Γερμανία και τα εισοδήματα μου είναι αποκλειστικά εδώ. Είχα επιχείριση στην Ελλάδα την οποία έκλεισα και έπειτα άνοιξα εδώ. Φορολογικές εκκρεμότητες στην Ελλάδα δεν έχω, και κάνω μηδενική δήλωση εκεί από τότε που έφυγα. Δεδομένου του ότι έχω διπλή υπηκοότητα, κατά πόσο είναι απαραίτητο να κάνω μεταφορά φορολογικής έδρας;

 86. Ο Μαρία λέει:

  Καλησπέρα. Εδώ και 4 χρόνια ζω και εργάζομαι στην Βουλγαρία. Τα τελευταία 3 χρόνια και με έκδοση των ίδιων εγγράφων από την χώρα (και βέβαια πληρώνοντας πολλά χρήματα για μεταφράσεις και apostille) ξανά και ξανά, δεν δέχονται να παραλάβουν τα έγγραφά μου. Είμαι δηλωμένη στην ΔΟΥ Μυτιλήνης, πριν 3 χρόνια θεώρησα σωστό πως πρέπει να μεταφερθώ στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού μιας και μένω πλέον μόνιμα στην γείτονα χώρα, ζήτησα λοιπόν από έναν φίλου μου όπου ζει στην Λέσβο αν μπορεί να καταθέσει τα έγγραφα μου στην ΔΟΥ Μυτιλήνης, ρώτησα στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού στην Αθήνα και μου είπαν πως αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση στο ΚΕΠ, πήγε ο άνθρωπος να τα καταθέσει κι εκεί ειπώθηκε η φράση: Θα πρέπει να κάνετε πληρεξούσιο στην μητέρα σας, εκείνη να κάνει στον φίλο σας κι εκείνος να έρθει να τα καταθέσει. Αναρρωτιέμαι, υπάρχει κάτι πιο «δυνατό» από την ΔΙΚΗ ΜΟΥ υπογραφή για έγγραφα που αφορούν την ΔΙΚΗ ΜΟΥ φορολογία; Πήρα ξανά τηλέφωνο στην Αθήνα όπου με διαβεβαίωσαν πως δεν χρειάζεται να κάνω πληρεξούσιο και η υπεύθυνη δήλωση αρκεί. Αλλά…. λες και μίλαγα στον τοίχο. Το άφησα το θέμα και φέτος τον Σεπτέμβρη πάλι έκανα τα χαρτιά από την αρχή και αποφάσισα να κάνω την υπεύθυνη δήλωση από το ΚΕΠ στην αδερφή του πατέρα μου (που έχουμε το ίδιο επίθετο) και να τα καταθέσει στην Αθήνα (μιας κι εγώ δεν πάω καθόλου στην Μυτιλήνη για να τα καταθέσω μόνη μου) κι εκεί της είπαν πως χρειάζεται πληρεξούσιο. Τελικά, τι χρειάζεται; Μπορεί ένας άνθρωπος να βγάλει άκρη με αυτό το τσίρκο που λέγεται Ελληνικό Δημόσιο; Ή τελικά όλοι είναι άχρηστοι εκεί μέσα; Τι χρειάζομαι για να μπορέσει να κάνει την κατάθεση κάποιος δικός μου; Γιατί σε άλλες ΔΟΥ δέχονται υπεύθυνη δήλωση και σε άλλες όχι; Γιατί μας κοροιδεύουν για τα χαρτιά και μετά δεν τα δέχονται; Λίγο ντροπή πια….

 87. Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ. ΕΙΜΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΩ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ. & ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΠΛΟΙΑ (ΠΛΟΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ). ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ π.χ. ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ? ΑΝ ΝΑΙ ΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ? EYXAΡΙΣΤΩ.

 88. Ο Κώστας Σ. λέει:

  Καλημέρα,
  Συγκεντρώνοντας τα έγγραφα μαζί με την αίτηση μεταφοράς στη ΔΟΥ κατ. εξωτερικού, θα ήθελα να μου διευκρινήσετε σχετικά με τον ορισμό του «φορολογικού εκπροσώπου»,
  Αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση με πλήρη στοιχεία κ των δύο (δικά μου & του εκπροσωπου) με βεβαιωμενο γνήσιο της υπογραφής από το Προξενείο, ή χρειάζεται κάποιο ειδικό έντυπο από τη ΔΟΥ;
  Ευχαριστώ
  Κώστας

 89. Ο Α. Π. λέει:

  Καλησπέρα

  Εργάζομαι και διαμένω ως μηχανικός στην Μέση Ανατολή και σκοπεύω να ενταχθώ στην ΔΥΟ κατοίκων εξωτερικού.

  Παρόλα αυτά θέλω να διατηρήσω την επαγγελματική μου ιδιότητα την Ελλάδα, μέσω παροχής έργου – να συνεχίσω να παρέχω έργο με το μπλοκάκι μου. Κατά πόσο μπορεί αυτό να γινεί και ποια είναι η διαδικασία;

  Ευχαριστώ

 90. Ο Δημητρης λέει:

  Καλησπέρα σας και χρονια σας πολλά!
  Είμαι αξιωματικος του Εμπορικού Ναυτικού – δουλεύω σε πλοια ξένη σημαια.
  Η εταιρεία δεν εδρεύει στην Ελλάδα και τα εισοδήματα μου δεν εμφανίζονται στην Ελλάδα αλλά σε λογαριασμό εξωτερικού.
  Σκέφτομαι να μεταφερω το ΑΦΜ στη Γερμανια, οπου και ισχύει ο νομος των 183 ημερών [εργασία εκτός κρατους κ τα σχετικα]
  Η αναμενόμενη φορολογία για τους ναυτικούς στην Ελλάδα είναι καταστροφική.
  Τι λέτε αξίζει η κινηση?

 91. Ο Α.Σ. λέει:

  Καλησπέρα κ Γεωρμπαλίδη,

  Ο σύντροφος μου ζει και έχει μόνιμη εργασία στο Η.Β. από αρχές του 2016 και φέτος θα κάνει αίτηση για να μεταφερθεί στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού. Από περουσιακά στοιχεία έχει ένα μικρό οικόπεδο και ένα ημιτελές σπίτι στη Λευκάδα το οποίο κατασκευάζετει ακόμα. Τα προηγούμενα έτη που εργαζόταν στην Ελλάδα δήλωνε τα έξοδα κατασκευής και τις σχετικές αποδείξεις στη φορολογική του. Γνώρίζετε τι θα πρέπει να κάνει φέτος που θα γραφτεί στη ΔΟΥ εξωτερικού και που θα δηλώνει αυτά τα έξοδα και τις αποδείξεις; Δεν έχει κάποιο εισόδημα από την Ελλάδα και το σπίτι προορίζεται για εξοχικό.

  Ευχαριστώ.

 92. Ο Στ..... λέει:

  Καλησπέρα κ Γεωρμπαλίδη και καλή χρονιά .
  είμαι κάτοικος εξωτερικού στην Κύπρο από το 1996
  δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα , φορολογικές δηλώσεις έκανα μέχρι και το 1997 στη ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ στην Ελλάδα όπου και δήλωνα τα εισοδήματα μου από όπου εργαζόμουν , έκτοτε που έφυγα για την Κύπρο δεν ξανάκανα καμία δήλωση στην Ελλάδα .
  στην Κύπρο εργάζομαι στον δημόσιο τομέα .
  πρέπει να γραφτώ στην ΔΟΥ ΚΆΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ?
  στο μέλλον αν θα γίνει κάποια μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από τον πατέρα μου θα έχω πρόβλημα ?
  παρανομώ σε κάτι χωρίς να το ξέρω ?
  σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
  Στέλιος

 93. Ο ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το site και τις τεκμηριωμένες απαντήσεις σας. Ηθελα να κάνω την εξής ερώτηση: Από το 2016 η σύζυγος μου και εγώ (και οι δύο μισθωτοί ιδ. υπάλληλοι στην Ελλάδα) κατοικούμε και εργαζόμαστε μόνιμα (ιδ. υπάλληλοι μισθωτοί) στη Γερμανία. Η ερώτηση είναι η εξής: Καθότι η σύζυγος (όχι ελληνίδα υπήκοος) ήταν το 2016 και αυτή μισθωτός (όπως εγώ) στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει ξεχωριστά και η ίδια τα Μ0-Μ1-Μ7 έως αρχές Μαρτίου, ώστε να υπαχθεί και αυτή στη ΔΟΥ Εξωτερικού; Αντίστοιχα ξεχωριστή υποβολή για τα δικαιολογητικά (ΣΑΔΦΕ, βεβαίωση κατοικίας από Δήμο) έως τέλος Σεπτεμβρίου; Ευχαριστώ πολύ.

   • Μπορεί να αρνηθούν την μεταφορά σας αν δεν λάβετε και εσείς πιστοποιητικό.
    Απαντώντας σωστότερα λέω πως σίγουρα θα αρνηθούν.
    Όσον αφορά εσάς, όχι δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσκομίσεται παρά μόνο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο δυστυχώς δεν δικαιούστε.
    Υπάρχουν λύσεις ωστόσο για όλα.
    Σας συμβουλεύω κλείνοντας, να απευθυνθείτε σε φοροτεχνικό με γνώσεις στο Παγκόσμιο εισόδημα.

 94. Ο Τίνα λέει:

  Αγαπητέ Κύριε Γεωρμπαλίδη,

  Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πραγματικά σπάνιο να βρίσκεις τόσο έγκυρες απαντήσεις στο ελληνικό διαδίκτυο.

  Σας γράφω σχετικά με το παρακάτω θέμα.

  Με τον σύζυγό μου κατοικούμε το τελευταίο έτος στην Αγγλία, όπου και εργάζεται ο σύζυγός μου.

  Ζητήσαμε και οι δύο ένα πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την Αγγλία για τη μεταφορά της φορολογικής μας έδρας.
  Ο σύζυγός μου το έλαβε, ενώ εγώ όχι.

  Και τα ερώτημά είναι τα ακόλουθα δύο:

  1. Υπάρχει πιθανότητα να αρνηθούν στον σύζυγό μου τη μεταφορά στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού ;

  2. Εγώ μπορώ να κάνω αίτηση αλλαγής προσκομίζοντας ίσως κάποιο άλλο έγγραφο (π.χ από την πρεσβεία) ή θα κάνω μηδενική φορολογική δήλωση στην Ελλάδα ενώ δεν μένω εκεί ;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας και σας παρακαλώ εάν υπάρχει κάποιο κόστος για τις υπηρεσίες σας να με ενημερώσετε.

 95. Ο Γερασιμος λέει:

  καλησπερα σας κ.Γεωρμπαλιδη
  εργαζομαι απο 02 / 2016 στα Ηνωμ.Αραβ. Εμιρατα και παραληλα διατηρω στην Ελλαδα καφε εντος τουριστικου καταλυματος [ καλοκαιρινη σεζον – μικρης διαρκειας ] Υποβαλω κανονικα δηλωση στην Ελλαδα για τα εδω εισοδηματα [ υπαρχει και ακινητη περιουσια ] πρεπει να γραφτω και στη ΔΟΥ κατοικων εξωτ. η να παραμεινω ως εχει
  ευχαριστω πολυ και καλη χρονια

 96. Ο Ελεν λέει:

  Κ.Γεωρμπαλιδη καλησπερα σας
  Σας ευχαριστουμε για την ενημερωση που μας παρεχεται
  Κανω δηλωση στην ελλαδα ενεκα εισοδηματος και εχοντας ακινητη περιουσια Δουλευω στο Ντουμπαι εγω και ο προσφατα συζυγος μου ο οποιος ειναι απο Αιγυπτο Εχει ακινητη περιουσια στη Αιγυπτο Θα εξακολουθω να κανω δηλωση στη Ελλαδα με τα εισοδηματα που βγαζω στην Ελλαδα η με ολα γενικως
  ευχαριστω για το χρονο σας

 97. Ο Γερασιμος λέει:

  Καλημερα σας και σας ευχαριστουμε πολυ για τις συμβουλες σας
  εργαζομαι στο Ντουμπαι και τα εισοδηματα μου απο εκει θα φορολογιθουν στην Ελλαδα [οπου κανω φορ. δηλωση λογω μικρου εισοδηματος ] ασχετως αν γραφτω στη Δου κατοικων εξοτερικου γιατι δεν αναγνωριζετε η διαμονη εκει επειδη δεν υπαρχει υπικοοτητα
  ευχαριστω πολυ

 98. Ο Νικος O λέει:

  Καλησπέρα, εδώ και έξι χρόνια εγώ και η σύζυγος μου ζουμε και εργαζόμαστε αδιάλλειπτα στην Κύπρο. Εγώ εχω δηλωσει μονιμος κάτοικος εξωτερικού εξαρχής, η σύζυγος μου όμως λόγω του ότι δεν υποβάλει δήλωση στην Ελλάδα δεν δήλωσε.
  Υπάρχει πρόβλημα για το παρελθόν αν το δηλώσει τωρα?
  Φορολογούμαστε κανονικά στη χώρα διαμονής ενώ στην Ελλάδα συνεχίζει να μην έχει εισοδήματα αλλά μετά το γάμο (2014) υποβάλλουμε κοινή δήλωση.
  Ευχαριστώ για την οποιαδήποτε ανταπόκριση. Θα στείλω άνθρωπο και στην εφορία να ρωτήσει αλλά από μακριά είναι πάντα αγχωτικές αυτές οι διευθετήσεις.

 99. Ο Νικος O λέει:

  Συμπληρώνω στα πιο πάνω ότι το εισόδημά μου καθώς και το εισόδημα της γυναίκας μου εμπίπτουν στο αφορολογητο στην Κύπρο

 100. Ο Κωνσταντίνα λέει:

  Καλημέρα κυριε Γεωρμπαλίδη,

  ειμαι εγγεγραμμένη κατοικος Γερμανιας απο τις 04.01.2016 αλλα δεν εχω εργαστεί, ουτε εχω εισοδηματα στην Γερμανια. Ο άντρας μου ειναι γερμανός. Σκεφτομαι να αλλαξω την φορολογικη μου κατοικια γιατι στην Ελλαδα εχω μηδενικο εισοδημα και στο ονομα μου υπαρχει μονο ενα αγροτεμαχιο (1,5 στρεμμα).
  Δεν θα μπορεσω να παω Ελλαδα μεχρι τις 10 Μαρτίου που ειναι η προθεσμία. Μπορω να περιμένω και να κανω την αλλαγη το επομενο ετος ή θα υπαρξουν συνεπειες?
  Οταν πηγαμε να δηλωσουμε τον γαμο μας στη ΔΟΥ Πατρων μας ζητησαν ΑΦΜ του συζυγου. Δεν δεχοντουσαν το γερμανικο και απαιτουσαν να βγαλει ο συζυγος μου ΑΦΜ στην Ελλαδα. Ο αντρας μου αρνηθηκε και δεν διατιθεται να το κανει αφου δεν εχει καμμια σχεση με τις υπηρεσιες της Ελλαδος. Ετσι δεν μπορεσαμε να δηλωσουμε τον γαμο μας.
  Τωρα εγω θελω να αλλαξω σε φορολογια κατοικου εξωτερικου. Ποια ειναι η διαδικασια; Πιστευεται οτι θα εχω συνεπειες αφου ο γαμος μας δεν εχει δηλωθει;

  Ευχαριστω για τον χρονο σας

 101. Ο Αντωνης λέει:

  Κύριε Γεωργιάδη σας παρακαλώ ακούστε το πρόβλημα μου
  το 1999 που έφυγα από την Ελλάδα , έκανα μηδενική δήλωση και εκτοτε δεν ξαναέκανα καμία δήλωση για τα επόμενα 16 χρόνια , ούτε η δήλωση μου ερχόταν σπίτι μου , σταμάτησε να έρχεται , δεν ξέρω τι ίσχυε τότε .
  τον Ιανουάριο 2017 πήγα στο δου που ανήκω με σκοπό να μεταφερθώ στη Δου κατοίκων εξωτερικού , τα χαρτιά που προσκόμισα ήταν το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο , την σύμβαση εργασίας ( είμαι δημόσιος υπάλληλος στην Κύπρο από το 2000 καθώς έχω πάρει την κυπριακή υπηκοότητα ) , συμπλήρωσα και τα έντυπα Μ0 , Μ1, Μ7 .
  ΟΤΑΝ τα παρέλαβαν μου είπαν ότι χρειάζονται να κάνω για τα τελευταία 5 χρόνια φορολογικές δηλώσεις και να βάλω πάνω τα εισοδήματα της Κύπρου για να με φορολογήσουν και μετά αν τα εγκρίνουν να πάω στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού .
  Μα γιατί ? αφού ήδη φορολογούμε στην Κύπρο τα τελευταία 17 χρόνια , γιατί να με φορολογήσουν και στην Ελλάδα .
  Στην Ελλάδα Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο , και ούτε πρόκειται να έχω , δεν έχω ούτε ένα ευρώ εισόδημα , ούτε τίποτα . και δεν πρόκειται να επιστρέψω στην Ελλάδα .
  Από ότι έψαξα δεν γράφει πουθενά να προσκομίσω φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών . που το είδε η υπάλληλος και μου το είπε ? υπάρχει κάτι γραμμένο που δεν το είδα ?
  Μπορείτε να μου πείτε σας παρακαλώ πολύ τι συμβαίνει
  Και αν αποφασίσω να μην κάνω τίποτα τι επιπτώσεις θα έχω ?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 102. Ο Κωνσταντινος λέει:

  Καλησπέρα κυριε Γεωρμπαλίδη,

  συγχαρητήρια πολλά για το site σας και τις πληροφορίες που μας δίνεται. Θα ήθελα να σας υποβάλλω δυο ερωτήματα:

  1) Εαν είμαι ελευθέρος επαγγελματίας (χημικός μηχανικός) στην κύπρο και κάνω δουλειές με εταιρεία στην ελλάδα, τι ισχύει για την φορολογία για έμενα και τι για την εταιρεία? (πχ: το δελτίο που θα κόψω εγω και θα είναι κυπριακό θα έχει κάποια έξτρα επιβάρυνση για την εταιρεία?).

  2) Εαν κλείσω τα βιβλία μου στην ελλάδα (μέχρι σήμερα είμαι ελεύθερος επαγγελματίας στην ελλάδα και φορολογούμαι εδω μαζι με τη σύζυγο) και ανοίξω στην κύπρο, γίνεται να φορολογούμαι εγώ στην κύπρο και η σύζυγος (που είναι μισθωτη στην ελλάδα) να κάνει ξεχωριστη φορολογική δήλωση στην ελλάδα.??

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας

 103. Ο Περικλής λέει:

  Κ. Γεωρμπαλίδη καλησπερα σας,

  Η εταιρεία μου με έχει στείλει να εργαστώ με απόσπαση για 3+ χρόνια στη Γαλλία από τις αρχές του 2015. Αφού δουλεύω και ζω στη Γαλλία, φορολογούμαι σίγουρα στη Γαλλία.
  Το πρόβλημα μου είναι ότι ο μισθός μου πληρώνεται στην Ελλάδα και επειδή είμαι μισθωτός μου παρακρατείται φόρος ΚΑΙ στην Ελλάδα. Επίσης, παντρεύτηκα μέσα στο 2015 και επομένως το 2016 στη φορολογική μου (εισοδήματα 2015) δήλωθηκαν και τα εισοδήματα της γυναίκας μου.
  Η γυναίκα μου είναι ελ.επαγγελματίας, έκλεισε τα βιβλία της στο τέλος του 2015 και ήρθε και αυτή να μείνει στη Γαλλία μαζί μου. Από το 2016 που βρήκε δουλειά φορολογείται και αυτή στη Γαλλία.

  Στην ελληνική εφορία μου είπαν ότι δεν μπορώ να θεωρηθώ μόνιμος κάτοικος εξωτερικού εφόσον πληρώνομαι και μου παρακρατείται φόρος στην Ελλάδα. Η δήλωση έρχεται προσυμπληρωμένη με τα εισοδήματα μου και τους φόρους που παρακρατήθηκαν στην Ελλάδα.

  Η δε γυναίκα μου για το 2016 δεν έχει να δηλώσει κανένα εισόδημα πλέον παρά μόνο ένα μικρό ενοίκιο.

  Τι πρέπει να κάνω;
  1) Διάβαζα διάφορα ότι κανονικά δε θα μου έπρεπε να γίνεται παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα. Ισχύει;
  2) Πρέπει να δηλωθούν τα εισοδήματα στην Ελλάδα κανονικά και να ζητήσω εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολόγησης;
  Επρεπε να κάνω το ίδιο και για το 2015;
  3) Η εταιρεία στη Γαλλία πληρώνει μόνη της το ενοίκιο του σπιτιού στο οποίο μένω. Αν γίνει εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολόγησης, τότε πρέπει να δηλώσω στην Ελλάδα και το ενοίκιο αυτό ως έσοδο;
  4) Πρέπει να δηλωθούν τα εισοδήματα της γυναίκας μου στην Ελλάδα;
  5) Τι επιπτώσεις θα έχω σε περίπτωση που αφήσω τις δηλώσεις ως έχει. Δηλαδή να μη δηλωθεί στην Ελλάδα ο μισθός της γυναίκας μου αφού φορολογείται στη Γαλλία και επίσης να μη ζητήσω την εφαρμογή της αποφυγής διπλής φορολόγησης; Εκτός του ότι θα φορολογούμαι διπλά…

  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

  • Κύριοι, με κουράζει αφάνταστα να προσπαθώ μέσα απο τον ελάχιστο χρόνο μου να απαντάω στις ερωτήσεις σας.
   Μην δίνεται ψεύτικα μειλ όμως. Ούτε ασφάλεια είμαι ούτε εφορία. Για τον θεό.
   Κάνετε ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν δημόσια.
   Ωστόσο χάνω χρόνο να σας στέλνω απαντήσεις προσωπικά στο μειλ σας και διαπιστώνω ότι είναι ψεύτικο.
   Ειλικρινά δεν ξαναδινω απαντήσεις σε κανέναν.
   Υπάρχουν και άλλοι που να ξέρουν απο παγκόσμιο εισόδημα.
   Σε αυτή τη σελίδα θα ρωτάει μόνο όποιος έχει διάθεση να πάρει στα σοβαρά τόσο εμένα όσο και το φορολογικό του μέλλον.
   Αντε μπράβο.

 104. Ο Πετρος λέει:

  Καλησπέρα και συγχαρητηρια για την καλη δουλεια με το σάιτ.
  Εχω μια λιγο διαφορετική ερώτηση. Ετοιμάζομαι να κάνω αιτηση για μεταφορά ΔΟΥ εξωτερικου και εχω ηδη το πιστοποιητικο φορολογικης κατοικιας. Απο τις αιτήσεις που πρεπει να συμπληρώσεις ειναι και η Μ1 για μεταβολή στοιχείων. Εχει διαφορα σημεία που μπορεις να αλλάξεις στοιχεία. Εγω στην προκειμένη περίπτωση εκτος απο τα αρχικα στοιχεία, πρεπει να συμπληρώσω μονο το κομμάτι της διευθυνσης επειδη μονο αυτο αλλάζει, σωστα; πρεπει να συμπληρώσω ξανα τα οικογενειακή κατάσταση κτλ αν δεν εχουν αλλάξει; ρωτάω γιατι στις οδηγίες πισω λεει οτι συμπληρώνεις μονο οτι στοιχείο αλλάζει και προφανως η δου ελλαδος δεν σηκώνει τηλέφωνο να ρωτησω.

  Ευχαριστω

   • Ο Πετρος λέει:

    Ευχαριστώ πολυ για την άμεση απαντηση. Οποτε στο Μ1, εγω συμπληρώνω τον πίνακα «α» (προσωπικά στοιχεία) και «ε» (διευθυνση). Δεν χρειάζεται να συμπληρώσω τα «β», «γ» και «Δ», σωστα;

    Και παλι ευχαριστω.

     • Ο Πετρος λέει:

      Το γνωρίζω οτι η κατάσταση μπορει να γίνει αγχωτική και ειδικά αν εχεις να κανεις με κάποιον που δεν θελει να εξυπηρετήσει.
      Απλα στην φαση που βρίσκομαι αυτη την στιγμή (ετοίμαζω την αιτηση) αυτο που θελω να ξερω ειναι αν πρεπει να συμπληρώσω τους πίνακες β, γ και δ. Το γνωρίζετε; προσπαθω να ειμαι οσο πιο τυπικός γινετε μήπως και αποφύγω περιπέτειες και καθυστερήσεις.

      Ευχαριστω

 105. Ο Ν λέει:

  Αγαπητέ Κύριε Γεωρμπαλίδη, Θα ήθελα την βοήθειά σας. Από το Σεπτέμβριο του 2015 κατοικούμε και εργαζόμαστε ως μισθωτοί στη Κύπρο, λόγω του ότι οι μέρες για το 2015 δεν ήταν αρκετές, δηλώσαμε τα εισοδήματά μας από το εξωτερικό κανονικά στην ΔΟΥ μας στην Ελλάδα. Τώρα το Δεκέμβριο του 2016 μαζέψαμε δικαιολογητικά ( ενοικιαστήρια και για το 2015 και το 2016 ,κίτρινο χαρτί παραμονής για Ευρωπαίους πολίτες στην Κύπρο, βεβαίωσης από σχολεία για τα τέκνα, και τα καταθέσαμε μαζί με όλα τα Μ(0-1και 7) στη ΔΟΥ μας, πήραμε αριθμό πρωτοκόλλου. Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας θα το δίναμε τώρα μόλις κάναμε την δήλωση για το 2016. Να αναφέρω εδώ ότι ο σύζυγος στην Ελλάδα ως ηλεκτρολόγος μηχανικός είχε μηδενικά βιβλία και τα έκλεισε το Δεκέμβριο του 2016 , μαζί σχεδόν με την αίτηση για μετάβαση στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού. Δυστυχώς μας ήρθε αρνητική απάντηση ( λόγω μη αποδείξεων ζωτικών συμφερόντων) από την ΔΟΥ για την μετάβαση μας στην κατοίκων εξωτερικού. Μιλώντας μαζί με τη ΔΟΥ τους ανέφερα ότι έχουμε κάνει αίτηση για να παραλάβουμε τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας αλλά εκείνοι μου ανέφεραν το γεγονός ότι ο σύζυγος έκλεισε τα βιβλία το 2016. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα που ήρθε αρνητική απάντηση; Δεν μπορώ προσκομίσω τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας και να ζητήσω επανεξέταση; Θα εκτιμούσα την άποψή σας. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ!

 106. Ο Πάνος λέει:

  Καλησπερα. Θα ηθελα την βοηθειά σας στο παρακατω προβλημα. Εργαζομαι σε μεγαλη πολυεθνικη εταιρεια. Σε περιπτωση που μεταφερει την εδρα της σε άλλη χωρα της ΕΕ και η μισθοδοσια γινεται απο εκει. Εγώ με ποιον τροπο θα φορολογουμαι? Εχω δικαιωμα επιλογής? Αν ναι ποια ειναι τα απαιτουμενα βήματα που απαιτουνται?
  Ευχαριστω εκ των προτερων

  • Μισθοδοσία στην αλλοδαπή. Αρχικά θα φορολογείται το εισόδημα στην αλλοδαπή. Επιπλέον οφείλεται να δηλώνεται και στην Ελλάδα το Παγκόσμιο εισόδημα με τυχόν Διάφορα φόρου και εγχώρια.
   Υπάρχουν τρόποι φορολόγησης μόνο στο ένα κράτος. Μιλήστε με τον φοροτεχνικό σας.

 107. Ο Σ λέει:

  Καλησπέρα,
  Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ανάρτηση και την βοήθεια που προσφέρετε.
  Η δική μου περίπτωση είναι η εξής.
  Ξεκίνησα να εργάζομαι (μισθωτός) στο Λουξεμβούργο στις 15 Ιουλίου του 2016 και συνεχίζω να εργάζομαι εκει. Για το φορολογικό έτος 2016 δεν θεωρούμαι κάτοικος εξωτερικού απο τη στιγμή που είμαι λιγότερο απο 183 ημέρες στο Λουξεμβούργο. Δεν έχω φυσικό εισόδημα στην Ελλάδα για το έτος 2016 (έχω όμως ένα μικρό διαμέρισμα στο ονομά μου, σε στεγαστικό δάνειο, και ένα αυτοκίνητο – τεκμαρτό εισόδημα). Στο Λουξεμβούργο φορολογούμαι κανονικά (φόρος εισοδήματος κλπ) και θα κάνω φορολογική δήλωση αφού έχω κάποια επιστροφή φόρου. Θα φορολογηθώ και στην Ελλάδα για το συνολικό εισόδημα που αποκτήθηκε στο Λουξεμβούργο ως παγκόσμιο εισόδημα (διπλή φορολόγηση)? Εαν ναι ποιά είναι τα έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσω στη ΔΟΥ και με ποιο τρόπο μπορώ να μειώσω στο ελάχιστο την διπλή φορολόγηση?
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 108. Ο Ni λέει:

  Kalispera kai sigxaritiria gia to kouragio sas na dinete apantiseis.

  Exo katarxas kapoies erotiseis gia na mporeso na katalavo ti akrivos prepei na kano.

  Edo kai kapoia xronia exo proslipsi stin roumania.
  Of course simvolaio ergasias kanonika kai se autin tin xora otan eisai apla misthotos automatos ginetai ipovoli tis dilosis sou sto roumaniko kratos apo tin ergodosia.

  Tautoxrona omos eixa proslipsi kai stin ellada mexri to 2013 opote kai apolithika.

  Se erotiseis mou ekeino ton kairo ean prepei na diloso to eisodima apo mistho mou tis roumanias, oi logistes legane oxi, einai misthos, ean den exeis esoda apo alles piges p.x. Diki sou etairia, enoikia, ktl, den xreiazetai na ta diloseis.

  Erotisi 1:
  itane auto lathos?

  Thelo na agoraso autokinito edo sti roumania kai thelo na mporo na taksidevo stin patrida xoris provlimata (i en pasei periptosei i etairia pou doulevo na mou dosei autokinito kai na mporo na katevo stin ellada gia tis giortes, diakopes, ktl)

  Mou eixe pei kapoios logistis to kalokairi pos mporo aplos na diloso katoikos eksoterikou xoris na metafero tin forologiki mou edra stin roumania. Mou zitisane kapoia xartia, tous ta edosa kai meta mou eipane pos exei allaksei o nomos kai pos gia na eisai dilomenos katoikos eksoterikou prepei na akolouthiseis alli diadikasia (metafora forologikis edras sto eksoteriko).

  Erotisi 2:
  Ti isxiei telika apo ta 2?

  Stin diadikasia gia tin metafora edras forologikis sto eksoteriko diavasa pos ektos apo tin aitisi kai tin dilosi tou ekprosopou, iparxoune 3 tropoi ipovolis twn zitoumenwn egkrafwn.
  Stin epikefalida omos leei: gia ola ta xronia ta opoia eiste katoikos eksoterikou.
  I periptosi a milaei na proskomiso to pistopoiitiko forologikis katoikias stin roumania (to opoio profanos mporo apo fetos na to exo), auto ti simainei omos gia ta proigoumena xronia pou imouna edo?

  Sas exo dosei to pragmatiko email mou, mporeite ean thelete kai exete ton xrono na mou apantisete apeutheias, i edo.

  Na simeioso pos exo kanei idi tis prokatarktikes diergasies me tin aitisi alla den exo proskomisei akoma kanena dikaiologitiko.

  (Sigxoreste me gia ta greeklish)

  Euxaristo, Nikos

 109. Ο Κ λέει:

  Καλημέρα σας,
  συνταξιούχος δημοσίου, μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας από το 2000 (πρίν υπάλληλος υπουργείου εξωτερικών στον Καναδά), δηλωμένος στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, που μέχρι το 2013 έκανε τη δήλωση χειρόγραφα και δήλωνε έγγαμος, από το 2014 που έγινε ηλεκτρονικά έπρεπε η σύζυγος (Ελληνίδα, μόνιμη κάτοικος εξωτρικού από το 1970) να έχει ΑΜΚΑ και ΑΦΜ για να δηλωθεί και επειδή δεν είχε δεν δηλώθηκε. Έτσι τώρα έρχεται το Λογιστήριο του κράτους και λέει σου κόβω από τη σύνταξη το ποσό της συζύγου γιατί είσαι άγαμος. Σημειωτέο κάθε χρόνο τους στέλνει πιστοποιητικό από το προξενείο ότι είναι εν ζωή, έγγαμος κ.λ.π.
  Η ερώτησή μου είναι αν η σύζυγος είναι υποχρεωμένη να βγάλει αφμ και αμκα στην Ελλάδα που δεν ζει από την παιδική της ηλικία. Το λέει κάποιος νόμος αυτό; Τι νόημα έχει το αμκα αφού δεν ασφαλίζεται εδω; Τι νόημα έχει το αφμ αφού δεν έχει εισοδήματα, ακίνητα, τόκους……
  Μόνο μια σύνταξη του συζύγου που υπερφορολογείται όπως γνωρίζετε!
  Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα απ΄αυτά που ζητούν.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

  • Οι κάτοικοι εξωτερικού με την φορολογική τους δήλωση δεν υποχρεούνται να δηλώσουν ΑΜΚΑ.
   Πέραν τούτου εφόσον είναι πραγματικά κάτοικος εξωτερικού, να εκδώσει αφμ ως κάτοικος εξωτερικού και να δηλώσει το γάμο, ώστε να υποβληθεί η δήλωση απο κοινού.
   Προσέξτε πολύ ποιος θα αναλάβει όμως τις διαδικασίες.

 110. Ο Αγγελος λέει:

  Καλησπερα σας,

  Ζω και εργαζομαι στο UK απο το 2012. Ολα αυτα τα χρονια στην Ελλαδα υποβαλω μηδενικη δηλωση καθως δεν ειχα κανενα εισοδημα ποτε (εκτος απο 25% ενος σπιτιου που ηταν κληρονομια απο γονιο οσο ημουν ανηλικος). Για το εισοδημα αυτο πληρωνω κανονικα ΕΝΦΙΑ στην Ελλαδα. Φετος αποφασισα να ασχοληθω με μεταφορα στη ΔΟΥ κατοικων εξωτερικου. Γνωριζα οτι υπηρχε μεχρι 10/03 μια προθεσμια για να υποβληθει η δηλωση μεταφορας φορολογικης κατοικιας αλλα για τους Χ,Ψ λογους δε τη προλαβα τη προθεσμια. Γιατι δε μπορω να το κανω αυτο εκπροθεσμα με καποιο προστιμο? Το Μαρτιο του 2016 αλλαξα δουλεια οποτε σκεφτομουν οτι θα φαινοταν ουσιαστικα οτι εχω μετακομισει περιπου τετοια εποχη στο εξωτερικο και δε θα υπαρχουν θεματα για τα προηγουμενα 3 χρονια. Μου ειπαν οτι εφοσον δεν προλαβα τη προθεσμια αυτη, πρεπει να υποβαλλω δηλωση με το παγκοσμιο εισοδημα + το εγγραφο διπλης φορολογησης για να δειξω οτι φορολογουμαι ηδη στο ΗΒ. Υπαρχουν κινδυνοι να φορολογηθει περισσοτερο στην Ελλαδα αν η φορολογια ειναι υψηλοτερη η αλλα προβληματα με τα προηγουμενα χρονια που κανω μηδενικες δηλωσεις?

  Ευχαριστω προκαταβολικα για καθε απαντηση.

 111. Ο APOSTOLOS λέει:

  Γεια σας,

  Δεν εχω κανενα φορολογικο προβλημα ακομη,και ελπιζω
  οχι και στο μελλον.

  Εχω ομως μια ερωτηση 🙂
  θα δουμε καμια ασπρη μερα σε αυτο τον τοπο η οχι?

  Θα ηθελα να σας ευχαριστησω επι της ευκαιριας για της
  ενδιαφερουσες πληροφοριες σε αυτο το blog και το χρονο που αφιερωνεται σε αυτες.

  Πολυ καλη δουλεια!

 112. Ο Costas λέει:

  Γεια σας, και συγχαρητήρια για την δουλειά σας και τις πολύτιμες συμβουλές που μας δίνεται.
  Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί ζητάνε στη Δ.Ο.Υ. αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υποβάλαμε στο άλλο κράτος, όταν έχουμε ήδη καταθέσει ήδη το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας όπως ζητάει ο νόμος ;;;
  Και τι γίνεται αν δεν τους το καταθέσουμε ;

   • Ο Costas λέει:

    Αφού μου έκδοσαν πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την χώρα που ζω, είμαι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Όμως στην ελληνική Δ.Ο.Υ. που κατέθεσα την αίτηση και το πιστοποιητικό, μου ζήτησαν και αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από το άλλο κράτος στο οποίο μένω. Και φοβάμαι ότι αν τους το πάω, και με απορρίψουν, μετά θα με φορολογήσουν βάση του παγκόσμιου εισοδήματος μου.

     • Ο Costas λέει:

      Στην εγκύκλιο υπάρχει ένα »ή». Αυτό το »’ή» το οποίο τονίζεται είναι διαζευκτικό…!

      Bεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή
      αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλλε στο άλλο κράτος ή
      ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του (ΠOΛ. 1058/2015).
      Αυτό το »ή» το διαζευκτικό λοιπόν, στις εφορίες το μεταφράζουν σαν »και»…!

 113. Ο Πανος λέει:

  Καλησπερα σας,

  Μενω απο το 2016 στο εξωτερικο (9 απο τους 12 μηνες). Το 2017 εκανα αιτηση μαζι με τα απαραιτητα δικαιολογητικα για μεταφορα στην ΔΟΥ εξωτερικου. Μου απορριψανε την αιτηση και μου ειπαν οτι πρεπει να υποβαλλω κανονικα δηλωση φετος και οτι θα φορολογηθω για το παγκοσμιο εισοδημα μου στην Ελλαδα για το 2016. Μου ειπαν οτι ο λογος που μου απορριψανε την αιτηση ειναι οτι ημουν εταιρος σε ΙΚΕ το 2016 (εκλεισε εντος του 2016 και δεν ειχα εισοδημα απο την εταιρεια) και βαση αυτου θεωρουν οτι τα ζωτικα μου συμφεροντα ειναι στην Ελλαδα. Εχουν δικιο? Μπορειτε να με συμβουλεψετε τι να κανω?

  Ευχαριστω

  • Ο Costas λέει:

   Ερώτηση… Αν κάποιος άλλαξε χώρα διαμονής και για τον οποιοδήποτε λόγο του απορρίψουν την μεταφορά του στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, μπορεί τουλάχιστον να αλλάξει στο μητρώο του η διεύθυνση κατοικίας του, έτσι ώστε να φαίνεται σαν κάτοικος εξωτερικού (άσχετα αν παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας), για να απαλλαγεί από το χτίσιμο αφορολογήτου αφού ούτως ή άλλως μένει στο εξωτερικό και δεν μπορεί να κάνει συναλλαγές με κάρτες στην Ελλάδα ;

 114. Ο Αγγελικη Γαλυφα λέει:

  Καλησπερα
  Ερωτηση
  Ο συντροφος μου εμεινε και εργαζοταν στην Ελλάδα απο 2002-2005 (έχοντας ΑΦΜ)
  Δεν ειναι ελληνας ειναι Ολλανδος
  Τωρα απο περσυ εχει νοικιάσει ενα σπιτι εδω ελλαδα και ειχε στην κατοχή του ενα αυτοκινητο το οποιο το ειχε ολο το 2016 και φετος το αλλαξε αγοραζοτας καινούργιο τον Μαρτη του 2017.
  Τωρα, το περισσότερο καιρο δεν μενει εδω λογο δουλειας ταξιδευει – η εταιρεια του οπου φορολογειτε ειναι στη Μαλτα.
  Θελω να τον μεταφερω στην ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ γιατι τωρα ειναι σε κανονικη ΔΟΥ .
  Τι κανω???

 115. Ο ΚΩΣΤΑΣ λέει:

  Καλησπέρα, εργάζομαι στην Ολλανδία (σε Ελληνική εταιρία) με 3μηνες συμβάσεις, επιστρέφω Ελλάδα για ένα μήνα (απόλυση) και γίνεται επαναπρόσληψη για 3 μήνες ξανά. Το πρόβλημα μου είναι οτι η ολλανδική εφορία μ κρατάει εισφορές γύρω στα 300 ευρό το μήνα και φορολογούμαι και στην Ελλάδα κανονικά. Πληρώνω 2 εφορίες. Τί μπορώ να κάνω σ αυτη τη περίπτωση.
  Είναι φυσιολογικό αυτο που συμβαίνει;

 116. Ο Σπυρος λέει:

  Απο το 1984 ειμαι κατοικος Βρετανιας υπαρχει και η βεβαιωση της αρμοδιας προξενικης αρχης στο Λονδινο.Απο το 2001 και μετα δεν εχω υποβαλει φορολογικες δηλωσεις στη Βρετανια,γιατι δεν μου ζητηθηκε.Στην Ελλαδα εχω ενα μικρο εισοδειμα απο ενοικια τα οποια δηλωνω κανονικα και φορολογουμαι απο παλια.Μπορω να κανω αιτηση και να για να υπαχθω στη ΔΟΥ εξωτερικου;ΥΓ.Εχω μονιμη κατοικια στη Βρετανια απο τις αρχες του 1980

 117. Ο Νικος λέει:

  Καλησπέρα σας,
  Σκοπευω να εργαστω για εταιρια του εξωτερικου
  (σαν υπαλληλος) χωρις ομως να χρειαζεατι να μεταβω στο εξωτερικο
  (θα εργαζομαι μεσω internet απο την Ελλαδα )
  Σε αυτή την περιπτωση που ολο το εισοδημα μου θα προερχεται απο το εξωτερικο αλλα θα διαμενω εδω δικαιουμαι να μεταφερθω
  στην ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και να φορολογουμαι εκεί;

 118. Ο Νικος λέει:

  Σας ευχαριστώ για την απαντηση και συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα σας
  Το ότι απαντάτε σε όλους είναι εξαιρετικό
  Είστε πολύ καλός 🙂 Kαλή συνεχεια

 119. Ο Ελένη λέει:

  Καλησπέρα σας , από τις αρχές του 2016 , ζω και εργάζομαι στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχασα την προθεσμία για αλλαγή φορολογικής κατοικίας , τι πρέπει να κάνω ?
  Ευχαριστώ

 120. Ο ΣΠΥΡΟΣ λέει:

  Είμαι παντρεμένος πρόσφατα. Η γυναίκα μου είναι από την Κύπρο και ζούμε στην Ελλάδα. Εγώ είμαι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Η γυναίκα μου έχει εισοδήματα στην Κύπρο από ενοίκια. Πρέπει να τα δηλώσει εδώ στην Ελλάδα?

 121. Ο κατερινα λέει:

  καλησπερα σας!
  ξεκινησα την διαδικασια για να εγγραφω ως κατοικος εξωτερικου και απο την εφορια μου μου λενε οτι πρεπει να γινει η ολη διαδικασια στην εφορια που υπαγεται ο αντρας μου, που ειναι ηδη εγγεγραμενος ως κατοικος εηωτερικου. πρωτη φορα το ακουω αυτο, μπορειτε να μου πειτε αμα ισχυει?

 122. Ο Μαρία Παπαθεοδώρου λέει:

  Καλημέρα σας.ογυιος μου εργάζεται στην Αγγλία από την 2 Ιουλίου 2014 έχει ένα μικρό εισόδημα από ενοίκια στην Ελλάδα το οποίο δηλώνει και φορολογείται κανονικά.μου έστειλε πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από εκεί από 1 Ιουλίου 2014 έως 25 Νοεμβρίου 2017.θελει να γίνει κάτοικος εξωτερικού.θα πληρώνει επιπλέον φόρο.

 123. Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ λέει:

  Βρισκομαι στην Γερμανια απο τον Οκτωμβριο του 2017. Εργαζομαι με ημιαπασχοληση (mini job). Θα πρεπει να κανω φορολογικη δηλωση και να δηλωσω τα λεφτα στην Ελλαδα????ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 124. Ο Δημήτρης λέει:

  Καλησπέρα σας κ. Γεωρμπαλιδη και συγχαρητήρια για τον χρόνο που αφιερώνετε. Το πρόβλημα:

  1. Εγώ ανήκω στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού από το 2014, ζω και εργάζομαι μόνιμα στη Γερμανία. Δεν έχω κανένα εισόδημα ούτε καταθέσεις στην Ελλάδα (μόνο ένα αυτοκίνητο 1600κκ). Ως εκ τούτου φορολογούμαι μόνο στη Γερμανία.
  2. Παντρεύτηκα πέρυσι τον Αύγουστο. Η γυναίκα μου είναι αποσπασμένη καθηγήτρια σε κάποια ελληνικά σχολεία στη Γερμανία και ως δημόσια υπάλληλος υποβάλλει τη δήλωσή της μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπέβαλε ποτέ κάτι στη Γερμανία.
  3. Δεν έχουμε δηλώσει ακόμα τον γάμο στις εφορίες στην Ελλάδα.
  4. Ξέρω ότι λόγω απόφασης του ΣτΕ, στοιχειοθετείται νομοθετικό προηγούμενο για ξεχωριστή δήλωση (η σύζυγος στην Ελλάδα κι εγώ εδώ). Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα νόμος όμως. Τι θα μας συμβουλεύατε; Μπορούμε να κάνουμε χωριστές δηλώσεις φέτος χωρίς να δηλώσουμε τον γάμο;
  5. Στη Γερμανία ο λογιστής μας συμβούλεψε να υποβάλλω τη δήλωση κανονικά δηλώνοντας τη σύζυγό μου ως άνεργη (για να αποφύγουμε αυξημένους φορολογικούς συντελεστές λόγω εισοδήματος της συζύγου και εφόσον αυτή θα φορολογηθεί στην Ελλάδα ούτως ή άλλως). Έχει βάση αυτό;

 125. Ο Νάντια λέει:

  Καλησπέρα,

  ζω στην Γερμανία από τα τέλη του 2016 και θέλω να μεταφερθώ στη Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού.
  1) Το 2016 έπαιρνα ταμείο ανεργίας στην Ελλάδα και έκανα φορολογική δήλωση για το 2016 δηλώνοντας ως εισόδημα το επίδομα ανεργίας.
  2) Στη Γερμανία έπιασα δουλειά τον Ιανουάριο του 2017 και έχω φορολογηθεί εδώ για τα εισοδήματα μου. Στην Ελλάδα έκανα μηδενική δήλωση για το 2017.
  Ρωτώντας τον λογιστή μου για τη μεταφορά μου στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού μου είπε πως μπορούμε να καταθέσουμε τροποποιητική δήλωση για το 2017 και μου ζήτησε το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από τη Γερμανία. Τα χαρτιά θα τα καταθέσουμε τον Αύγουστο που θα είμαι στην Ελλάδα.
  Υπάρχει η δυνατότητα αναδρομικής δήλωσης ως κάτοικος εξωτερικού για το 2017 ή δεν θα δεχτούν τα χαρτιά μου επειδή είναι εκπρόθεσμα;(διάβασα ότι η προθεσμία έληξε το Μάρτιο, παρόλα αυτά ο λογιστής με καθησύχασε). Υπάρχει περίπτωση να φορογηθω για τα εισοδήματα που απέκτησα το 2017 στη Γερμανία;

  Θα εκτιμούσα πολύ την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!

 126. Ο Ζαχαρίας λέει:

  Κύριε Γεωρμπαλίδη,
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε βοήθεια-απάντηση μου παρέχετε..
  Ο γιός μου λόγω κρίσης μετακόμισε και εργάζεται στην Ολλανδία εδώ και 4 χρόνια όπου και έχει αγοράσει δικό του σπίτι.
  Έφυγε πριν κληθεί για κατάταξη στο στρατό και τώρα έχει κηρυχθεί ανυπότακτος και ως εκ τούτου υπάρχει οφειλή του στην Εφορία
  6.500 Ευρώ περίπου. Αυτά θα διαγραφούν μόλις συμπληρώσει τα 7 χρόνια και καταστεί μόνιμος κάτοικος εξωτερικού όπως μας διαβεβαίωσαν και από την αρμόδια Στρατολογία που ανήκει.
  Στην κατοχή δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα ούτε και εισοδήματα. Τώρα θέλει να με ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο (όπως του είπε ο λογιστής του) για να εγγραφεί στην Εφορία κατοίκων εξωτερικού.
  Υπάρχει περίπτωση να απαιτήσει από εμένα η Εφορία του να πληρώσω αντί αυτού το παραπάνω πρόστιμο ή να τα αφαιρέσει από Τραπεζικό μου λογαριασμό?
  Ευχαριστώ Ζ Τ.

 127. Ο Ανδρέας λέει:

  Καλησπέρα κ. Γεωρμπαλίδη,

  Είμαι στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού εδώ και 2 χρόνια. Παντρεύτηκα πέρσυ και μένω εδώ και αρκετά χρόνια στο Λονδίνο, όπως και η Ελληνίδα σύζυγός μου. Η σύζυγός μου θα μεταφερθεί αυτόματα στη ΔΟΥ εξωτερικού (δεν έχει κάνει μεταφορά στο παρελθόν) ή θα πρέπει να ακολουθήσει την προβλεπόμενη για όλους διαδικασία;

  Ευχαριστώ πολύ,
  Ανδρέας

 128. Ο Ν λέει:

  Μενω μονιμα στο Βελιγραδι απο το 2014. Η λογιστρια με την οποια συνεργαζομαι μου ειπε οτι σχετικα με την διαδικασια επικυρωσης των δικαιολογητικων που χρειαζομαι απο τις Σερβικες αρχες, επικοινωνησε με τον διευθυντη της ΔΟΥ που υπαγομαι και της ειπε οτι πρεπει να μεταφραστουν οπωσδηποτε στην Ελλαδα και να επικυρωθουν οπωσδηποτε απο δικηγορο στην Ελλαδα.

  Περα απο το οτι ειναι τεραστια ταλαιπωρια για μενα το να ψαχνω να βρω ακρη για μεταφραστη και δικηγορο στην Ελλαδα, ειναι επισης αντιθετο με την πρακτικη επικυρωσης επισημων κρατικων αλλοδαπων εγγραφων απο την μεχρι τωρα εμπειρια μου προσκομισης Σερβικων δικαιολογητικων στην Ελλαδα. Και οντως ψαχνοντας το, βρηκα εδαφια εγκυκλιων που επιβεβαιωνουν την πρακτικη επικυρωσης οπως την γνωριζω μεχρι τωρα και διαψευδουν τον διευθυντη της ΔΟΥ :

  1. Η γνησιοτητα των εγγραφων βεβαιωνεται απο το Σερβικο Δικαστικο γραφειο Αpostille της Διεθνους Συμβασης της Χαγης κατι για το οποιο δεν εκανε καμμια απολυτως αναφορα ο διευθυντης της ΔΟΥ παροτι ξεκαθαρα επεμενα στην λογιστρια να ρωτησει για αυτο. Δεν αναφερεται πουθενα οτι Ελληνας δικηγορος μπορει να ταυτοποιησει γνησιοτητα Σερβικων κρατικων εγγραφων.

  2. Δεν υπαρχει πουθενα νυξη για αποκλειστικα χρηση μεταφραστη στην Ελλαδα . Υπαρχει αναφορα μονο για επισημο μεταφραστη. Και απο το υπουργειο Οικονομικων και απο το Εξωτερικων (πρεσβεια στη Σερβια). Και αναφερεται οτι μεταφραστης εγκεκριμενος απο την Πρεσβεια μας στο Βελιγραδι αποτελει καθολα επισημο μεταφραστη . Η δε εγκυροτητα της μεταφρασης, (εγγραφων και σφραγιδας Χαγης Apostille) επικυρωνεται απο την Πρεσβεια (δεν υπαρχει αναφορα για επικυρωση απο δικηγορο στην Ελλαδα)

  Συν τοις αλλοις, ο τροπος που ζηταει ο διευθυντης να προσκομιστουν τα Σερβικα δικαιολογητικα μου προκαλει ευλογες ανησυχιες για την νομικη αρτιοτητα της διαδικασιας μεταβολης της φορολογικης μου κατοικιας, αν πχ γινει τυχον ερευνα, λεμε τωρα, απο επομενο διευθυντη και βρει οτι ο τροπος προσκομισης των δικαιολογητικων μου δεν ανταποκρινεται στις νομιμες επισημες οδηγιες και υπαρχουν παρατυπιες? …..

  Αλλος λογιστης που ρωτησα μου ειπε οτι δυστυχως καθε διευθυντης ΔΟΥ τα ζηταει οπως θελει οποτε καλυτερα να ρωτησω τον διευθυντη της ΔΟΥ που ανηκω ………… (no comment)

  Τι κανω?
  Ευχαριστω.

  • Όταν ένα κράτος έχει υπογράψει σύμβαση Χάγης, η μια και νόμιμη διαδικασία είναι να επικυρώσει με σφραγίδα apostille το δημόσιο της αλλοδαπής, το πιστοποιητικό. Αυτό έπειτα θα μεταφραστεί και το πρωτότυπο έγγραφο μαζί με τη μετάφραση θα προσκομισθεί στη αντίστοιχη Ελληνική δημόσια υπηρεσία. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά πέραν των νομίμων διαδικασιών.

 129. Ο Κωνσταντίνα λέει:

  Καλησπέρα εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εγώ είμαι κομπίνες κάτοικος Ελλάδας και θέλω πριν τν έξοδο της Αγγλίας απ τν ε.ε να γίνω μόνιμος κάτοικος Αγγλίας . Τι διαδικασία κ τι έγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν ;

 130. Ο Γιάννης Α λέει:

  Καλησπέρα,
  Εγώ είμαι ερασιτέχνης φωτογράφος ο οποίος θέλω να πουλήσω κάποιες φωτογραφίες σε εταιρεία στην Πολωνία. Για να προχωρήσουμε όμως μου ζητήθηκε Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας, για το οποίο όμως, όπως μου είπε ο λογιστής μου, είναι πιθανό να χρειαστούν ακόμη και μήνες για την έκδοσή του αφού πέραν των εγγράφων που πρέπει να συγκεντρωθούν, η έγκριση δίνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι πράγματι έτσι;

 131. Ο Θ λέει:

  Καλησπερα σας,
  θα ηθελα να κανω μια ερωτηση. Εγινα προσφατα κατοικος εξωτερικου σε χωρα που υπαρχει συμβαση αποφυγης διπλης φορολογιας με τη Ελλαδα, αλλα λογω επαγγελματος θα εχω πολυ συχνα πηγαινε ελα στην Ελλαδα και θα περναω χρονο εκει. Θα πρεπει να εγγραφω στην ΔΟΥ κατοικων εξωτερικου η οχι? Θα εχω προβλημα αν κανω απλα μηδενικη δηλωση στην Ελλαδα?
  Σας ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας.

 132. Ο Βασιλης λέει:

  Καλησπέρα
  Είμαι στην Κύπρο όπου και εργάζομαι από τα τέλη του 2011.
  Μέχρι το 2011 έκανα μηδενική φορολογική δήλωση ως υποχρεωτική αν και άνεργος τότε στην Ελλάδα.
  Έκτοτε δεν έχω ξανακάνει καμιά χρόνια φορολογική δήλωση στην Ελλάδα .επίσης δεν κάνω φορολογική δήλωση στην Κύπρο καθώς μέχρι πρότεινως ίσχυε ότι δεν ήταν υποχρεωτική μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσο. Δεν έχω αλλάξει ΔΟΥ για να εγγραφω στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού. Υπάρχει κάποια παράβαση ?θα υπάρχει πρόστιμο στην Ελλάδα?
  ευχαριστώ

 133. Ο Κ λέει:

  Καλησπέρα σας.
  Συγχαρητήρια για το έργο σας!
  Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε το εξής. Το 2017 ήμουν κάτοικος ……. (ΔΟΥ Εξωτερικού), οπότε έκανα τη φορολογική μου δήλωση στην …… για το 2017. Επέστρεψα τον Μάιο του 2018 στην Ελλάδα, μεταφέρθηκα στη ΔΟΥ Εσωτερικού και έκανα έναρξη επαγγέλματος (μπλοκάκι ως ε…. επιστήμονας). Οπότε θα κάνω τη φορολογική ου δήλωση στην Ελλάδα για το 2018. Το ερώτημα μου είναι ότι θα μπορώ να θεωρηθώ ως μισθωτός με την έκπτωση των 2019 επειδή είχα εισόδημα από την …… τους πέντε πρώτους μήνες του 2018? Τα υπόλοιπα κριτήρια τα πληρώ, αλλά διαβάζω στο διαδικτυο ότι <>. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 134. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ λέει:

  Εργάζομαι σε πλοία που εκτελούν πλόες μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας .Η εταιρεία είναι Ιταλική όπως και η σημαία των πλοίων που εργάζομαι.Κατοικώ με την οικογένεια μου στην Ελλαδα,Μπορώ να υπαχθώ στην ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού ή υπαγόμαστε σε κάποια άλλη περίπτωση?Και αν ναι πως?

 135. Ο Σοφία λέει:

  Καλησπέρα σας
  και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.
  Από τον Σεπτέμβριο του 2015 είμαι κάτοικος εξωτερικού και ο σύζυγος μου επίσης από τον Σεπτέμβριο του 2016. Έχουμε εισόδημα και οι δύο στην Ελλάδα οπότε και κάνουμε κανονικά φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Δεν έχουμε δηλωθεί ακόμη κάτοικοι Εξωτερικού διότι δεν γνωρίζαμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα με τις δουλειές μας εδώ στην Γερμανία. Κάναμε όμως κανονικά φορολογική δήλωση για το 2016 μόνη μου εδώ στην Γερμανία και το 2017 μαζι με τον σύζυγό μου. Θέλω να ρωτήσω εάν θα έπρεπε παράλληλα να δηλώσω στην Γερμανία τα εισοδήματα που είχα στην Ελλάδα»από ενοίκια» τις δύο αυτές χρονιές πράγμα που δεν κάναμε. Εάν» ναι» θα πληρώσω πρόστιμο? Στην Ελλάδα που δεν δηλωθήκαμε ακόμη κάτοικοι Εξωτερικού θα φορολογηθουμε για το παγκόσμιο εισόδημα και επίσης πρόστιμο? Στις δηλώσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
  » Ελληνοαγγλικό» πρέπει να συμπληρώσω τα εισοδήματα της Ελλάδος και από ποιους προέρχεται?
  Εφόσον τελικά ξεμπερδέψω με όλα αυτά θα πρέπει κάθε χρόνο να δηλώνω στο Γερμανικό κράτος τα εισοδήματα της Ελλάδος?
  Σας ευχαριστώ και πάλι.

 136. Ο Kostas λέει:

  Καλησπέρα από το 2015 η μητέρα μου εργάζεστε στη Γερμανία δεν εχρι κάνει μεταβολή φορολογικού κατοίκου και κάνουμε και δήλωση και στην Ελλάδα με μηδενικό εισόδημα όπως και πριν φυγή για Γερμανία η δηλώσει της ήταν μηδενική γιατί δεν είχε εισόδημα ζούσαμε μαζί τώρα που εχρι φύγει Γερμανία και κάνει και δηλώσει εδώ θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα γιατί προσπάθησσμε να μαζέψουμε τα χαρτιά γιατί μεταβολή αλλά δεν καταφέραμε γιατί η μαμά έξω δεν ξέρει και πολύ καλά τη γλώσσα για να τς πάρει μια γνώμη για το τη πρέπει να κάνει χωρίς να έχει πρόβλημα αργότερα .

 137. Ο Χρήστος Βασιλακόπουλος λέει:

  Καλησπέρα,

  Πρόκειται να μετακομίσω στο Λουξεμβούργο την 1/9/2019 και να εργαστώ ως μισθωτός. Παράλληλα έχω εργαστεί 4 μήνες στην Ελλάδα εντός του 2019 ως μισθωτός και έχω ιδρύσει μαζί με τη σύζυγό μου μια ΑΜΚΕ απο τον Μάρτιο του 2019. Η σύζυγός μου θα παραμείνει στην Ελλάδα (καθ’ότι τουλάχιστον ενας εκ των δύο διαχειριστών θα πρέπει να διαμένει στην Ελλάδα σωστά;). Η ΑΜΚΕ δεν έχει κανενός είδους εισόδημα και η σύζυγός μου επίσης. Επίσης δεν διαθέτω ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.
  Θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζεται:
  1) θεωρούμαι απο 1/9/2019 κάτοικός εξωτερικού (δεδομένου ότι δεν θα έχει ξεπεραστεί το κατώφλι των 180 ημερών στο τέλος του 2019);
  2) Τα εισοδήματά μου στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο θα φορολογηθούν ξεχωριστά καθώς υπάρχει ΣΑΔΦ μεταξύ των κρατών αυτών;
  3) Τι κινήσεις θα πρέπει να κάνω ώστε να ελαχιστοποιήσω τον κίνδυνο να φορολογηθώ διπλά ή να μην λάβω την αντίστοιχη επιστροφή φόρου στην Ελλάδα; (να τονίσω ότι είμαι υψηλά αμοιβόμενος για τα ελληνικά δεδομένα και η τυχόν επιστροφή φόρου δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητη έστω και για το διάστημα των 4 μηνών που εργάστηκα στην Ελλάδα)
  4) Η ΑΜΚΕ στην οποία συμμετέχω θα μου δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα αν μελλοντικά παράγει έσοδα ή εντός του 2019;

  Συγγνώμη για την έκταση της ερώτησής μου αλλά καθώς θεωρώ την περίπτωση μου ιδιάζουσα θα ήθελα να προετοιμαστώ καταλλήλως.

  Με εκτίμηση,

 138. Ο Γιώργος λέει:

  Καλημέρα,
  Τυγχάνω κάτοικος εξωτερικου τα τελευταια 8 χρόνια, και εχω αμελήσει την μεταφορα στην ΔΟΥ κατοικων εξωτερικού. 5.5 από αυτα τα 8 χρόνια έχω ζήσει σε Όλλανδια και τα τελευταια 2.5 χρόνια διαμένω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ολλανδία δεν χρειάζοταν η υποβολη φορολογικης δήλωσης καθότι ήμουν μισθωτός χωρίς καμία ιδιοκτησία, πλέον αυτοκινήτου που φορολογείται ξέχωρα και δεν χρειάζεται ειδική φορολογική δήλωση για αυτό. Σε αυτήν την περίπτωση, για να ξεκινήσω την διδαδικασία μεταφορας στην ΔΟΥ εξωτερικού θα χρειαστώ κάποιο χαρτί απο την εφορία της Ολλάνδίας, η απλά τα αποδεικτικά από Αγγλία και μισθωτήρια-συμβόλαια για το σύνολο τον ετών που βρίσκομαι στο εξωτερικό αρκούν;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 139. Ο Μιχαήλ λέει:

  O Γιος μου προσλήφθηκε με σύμβαση απο βελγική εταιρία τον Ιούνιο του 2018 οπότε και μετακόμισε στην Αμβέρσα ενοικιαζοντας στο όνομά του σπίτι ,χωρίς να προλάβει να κάνει δήλωση στον Δήμο για μόνιμη κατοικία. Τον Σεπτέμβριο του 2018 η εταιρία του τον έστειλε στην Πολωνία οπου και εργάζεται έως σήμερα .Πριν απο ένα μήνα έκανε νέο συμβόλαιο κατοικίας στην Αμβέρσα. που τελικά πρεπει να κανει φορολογική δήλωση για το 2018 και που για το 2019? ευχαριστώ .

 140. Ο Ο Δ λέει:

  Καλημέρα. Η σύζυγός μου είναι δημόσιος υπάλληλος και θέλει να πάρει άδεια άνευ αποδοχών. Μπορεί να εργαστεί στο εξωτερικό και να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

 141. Ο Λ λέει:

  Καλησπέρα σας κύριε Γεωρμπαλίδη και χρόνια πολλά.
  Θα ήθελα παρακαλώ να σας θέσω κι εγώ ένα ερώτημα σχετικά την μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα θα ήθελα να με συμβουλεψετε για το τι πρέπει να κάνω. Τον Ιούνιο του 2017 οπου καναμε και την τελευταία φορολογική δήλωση για το πρώτο εξάμηνο φύγαμε από την Ελλάδα με τον σύζυγό μου και το παιδί μας και πήγαμε στην Γερμανία όπου και ξεκινήσαμε να εργαζομαστε από 01. Ιουλίου έως και σήμερα. Ζούμε μόνιμα στην Γερμανία και έχουμε υποβάλλει φορολογική δήλωση μόνο εδω στην Γερμανία. Δεν έχουμε υποβάλλει αίτηση για την μεταφορά μας στη ΔΟΥ εξωτερικού. Μπορούμε να υποβαλλουμε τώρα την αίτηση κι αν ναι θα υπάρξει καποιο πρόστιμο;
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  • Εννοείται για τη χρήση 2016 έχει υποβληθεί δήλωση.
   Σωστά;
   Αν δεν έχετε ακίνητα,ή ι.χ. στην Ελλάδα δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
   Με το νέο έτος να αιτηθειται μεταφοράς με πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας και άλλα δικαιολογητικά του 2019.

 142. Ο Λυδία λέει:

  Ναι σωστά, είχε υποβληθεί κανονικά. Δεν υπάρχουν ούτε ακίνητα ούτε ι.χ. στην Ελλάδα.
  Ναι θα μαζέψω όλα τα δικαιολογητικά και θα τα υποβαλλω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Υπάρχει ομως καποια συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής;
  Και μήπως θα έχω προβλήματα με το ελληνικό κράτος επειδή δεν δεν υπέβαλα μέχρι σήμερα την αίτηση;
  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.

 143. Ο Νίκος λέει:

  Καλημέρα σας κύριε Γεωρμπαλίδη, καλό μήνα!

  Εργάζομαι στην Αγγλία από τον Νοέμβριο του 2015.
  Κάνω φορολογικές δηλώσεις στην Ελλάδα για το εισόδημα από ένα μικρό διαμέρισμα στην Ελλάδα. Πληρώνω τον ΕΝΦΙΑ κανονικά. Στην Αγγλία, επίσης,φορολογούμαι κανονικά.

  Τώρα θα ήθελα να κάνω μεταφορά στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού με Μ0,Μ1,Μ7 υπεύθυνες δηλώσεις εκπροσώπου και εξουσιοδότηση αυτού. Θα προσκομίσω και μεταφρασμένο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από πρεσβεία(apostile ).
  Χρειάζεται να προσκομίσω βεβαίωση από την δουλειά μου ή την σύμβαση που φαίνεται ότι εργάζομαι στην Αγγλία από το 2015;
  Θα έχω κάποιες επιπτώσεις για τα προηγούμενα έτη;
  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εκ των προτέρων.

 144. Ο Ν λέει:

  Καλημέρα σας κύριε Γεωρμπαλίδη, καλό μήνα!

  Εργάζομαι στην Αγγλία από τον Νοέμβριο του 2015.
  Κάνω φορολογικές δηλώσεις στην Ελλάδα για το εισόδημα από ένα μικρό διαμέρισμα στην Ελλάδα. Πληρώνω τον ΕΝΦΙΑ κανονικά. Στην Αγγλία, επίσης,φορολογούμαι κανονικά.

  Τώρα θα ήθελα να κάνω μεταφορά στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού με Μ0,Μ1,Μ7 υπεύθυνες δηλώσεις εκπροσώπου και εξουσιοδότηση αυτού. Θα προσκομίσω και μεταφρασμένο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από πρεσβεία(apostile ).

  Χρειάζεται να προσκομίσω βεβαίωση από την δουλειά μου ή την σύμβαση εργασίασ που φαίνεται ότι εργάζομαι στην Αγγλία από το 2015;

  Θα έχω κάποιες επιπτώσεις για τα προηγούμενα έτη;
  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εκ των προτέρων

 145. Ο Τάσος λέει:

  Καλημέρα σας,

  Το καλοκαίρι του 2005, έβγαλα ΑΦΜ αφού μου ζητήθηκε από την τράπεζά μου στην Ελλάδα όπου ζούσα τότε. Μερικούς μήνες μετά, έφυγα για τη Βρετανία για δουλειά. Μετά από 15 χρόνια ως μόνιμος και φορολογικός κάτοικος της Βρετανίας, σκέφτηκα να εμβάσω τις αποταμιεύσεις μου στην Ελλάδα προκειμένου να αγοράσω ακίνητο. Η τράπεζά μου όμως μου ζήτησε να προσκομίσω μια βεβαίωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης από την τοπική ΔΟΥ. Μόνο που στην εφορία φαίνομαι ακόμα ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος. Εδώ τι κάνω; Μου είπαν ότι οφείλω να προσκομίσω τα έγγραφα που εσείς αναφέρατε στο παραπάνω κείμενο. Μήπως αναμένονται εκπλήξεις και πρόστιμα… ας ήμουν φορολογικά συνεπής σε άλλη χώρα όπου κατοικούσα τόσα χρόνια; Ευχαριστώ πολύ.

 146. Ο T λέει:

  Καλημέρα σας,

  Το καλοκαίρι του 2005, μου αποδόθηκε ένας νέος ΑΦΜ αφού μου ζητήθηκε από την τράπεζά μου στην Ελλάδα όπου ζούσα τότε. Μερικούς μήνες μετά, έφυγα για τη Βρετανία για δουλειά. Μετά από 15 χρόνια ως μόνιμος και φορολογικός κάτοικος της Βρετανίας, σκέφτηκα να εμβάσω τις αποταμιεύσεις μου στην Ελλάδα προκειμένου να αγοράσω ακίνητο. Η τράπεζά μου όμως μου ζήτησε να προσκομίσω μια βεβαίωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης από την τοπική ΔΟΥ. Μόνο που στην εφορία φαίνομαι ακόμα ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος. Εδώ τι κάνω; Μου είπαν ότι οφείλω να προσκομίσω τα έγγραφα που εσείς αναφερθήκατε στο παραπάνω κείμενο. Μήπως αναμένονται εκπλήξεις και πρόστιμα… ας ήμουν φορολογικά συνεπής σε άλλη χώρα όπου κατοικούσα τόσα χρόνια;

  Σας ευχαριστώ.

 147. Ο Σπυρος λέει:

  Καλησπερα σας,

  Εργαζομαι απο 01/01/2019 στην Κινα, και θελω να κανω τη διαδικασια για την μεταβολη της φορολογικης μου κατοικιας. Ταυτοχρονα ομως ειμαι μετοχος σε μια εταιρεια Ο.Ε. στην Ελλαδα. (φωτοβολταικα) τα οποια παρακολουθω απομακρισμενα.

  Με βαση τις πληροφοριες που εχω απο την ΔΟΥ μου, μου ειπαν οτι αυτος ειναι λογος απορριψης.

  Το θεμα ειναι οτι το εισοδημα που παιρνω απο την Κινα φορολογειται σε μηνιαια βαση οποτε αν το δηλωσω στην Ελλαδα θα πληρωσω ξανα φορο επ’αυτου.

  Ισχυουν τα παραπανω?

  Μπορειτε να μου προτεινεται κατι ωστε να αποφυγω και να εγγραφω κανονικα στη ΔΟΥ κατοικων εξωτερικου?

  Ευχαριστω εκ των προτερων

 148. Ο Κ λέει:

  Καλησπέρα,

  Μια μικρή ερώτηση, αν σας είναι εύκολο.

  Ζω στην Γαλλία αλλά εχω δικό μου σπίτι στην Ελλάδα οπότε διαθετω ταχυδρομική διευσυνση. Για να κάνω μεταφορά στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, είμαι υποχρεωμένη να ορίση εκπροσωπο;

  Χιλια ευχαριστώ για την βοηθεια!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *