Ποιος είναι υπόχρεος σε δήλωση δωρεάς και γονικής και ποια η προθεσμία υποβολής;

Η δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της

Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του δωρητή σε έντυπο που παρέχεται από την υπηρεσία. Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι υπόχρεος σε φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής και ποιος ο χρόνος Φορολογίας;

Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο δωρεοδόχος ή ο αποδέκτης της γονικής παροχής.

Χρόνος φορολογίας είναι κατά κανόνα ο χρόνος κατάρτισης του δωρητηρίου συμβολαίου. Όταν όμως πρόκειται για δωρεά ή γονική παροχή κινητών, για την οποία δεν καταρτίζεται έγγραφο, χρόνος φορολογίας είναι ο χρόνος παράδοσης των κινητών πραγμάτων. Διαβάστε περισσότερα

Ποια περιουσία υποβάλλεται σε φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής;

Κάθε περιουσιακό στοιχείο που μεταβιβάζεται με δωρεά ή γονική παροχή, ανεξάρτητα αν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας που έχει αυτό κατά το χρόνο της δωρεάς ή της γονικής παροχής, είτε πρόκειται για κινητά είτε για ακίνητα. Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση Χρεών από την κληρονομούμενη περιουσία

Από την αξία της κληρονομιαίας περιουσίας και κατ’ αναλογία από κάθε μερίδα (εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά από το διαθέτη) εκπίπτονται υποχρεωτικά: τα χρέη του κληρονομουμένου, που είναι βέβαια και εκκαθαρισμένα και υφίστανται νόμιμα κατά το χρόνο του θανάτου του, τα οποία αποδεικνύονται είτε από δημόσια έγγραφα προγενέστερα του θανάτου είτε από ιδιωτικά έγγραφα, που απέκτησαν βέβαιη χρονολογία πριν από το θάνατο. Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι υπόχρεος σε δήλωση κληρονομιάς και ποια η Προθεσμία υποβολής;

Υπόχρεος για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι ο κληρονόμος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του.

Η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγείται από την υπηρεσία, σε 1 αντίτυπο, μέσα σε έξι (6) μήνες, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα, ή μέσα σε ένα χρόνο, αν ο κληρονομούμενος ή οι κληρονόμοι ή οι κληροδόχοι του διέμεναν κατά το χρόνο θανάτου στην αλλοδαπή. Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι υπόχρεος σε φόρο κληρονομιάς;

Υπόχρεος σε φόρο είναι ο κληρονόμος ή κληροδόχος, ανάλογα με την καθαρή αξία
της κληρονομικής μερίδας και της συγγενικής του σχέσης προς τον κληρονομούμενο.

Χρόνος φορολογίας είναι, κατά κανόνα, ο χρόνος θανάτου του κληρονομουμένου.
Κατ’ εξαίρεση ο χρόνος φορολογίας μετατίθεται σε μεταγενέστερο του θανάτου
χρονικό σημείο είτε αυτοδίκαια είτε με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στις
περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος (επιδικία, αναβλητική αίρεση κλπ).

Ποια κληρονομούμενη περιουσία υποβάλλεται σε φόρο;

Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο

Σε φόρο κληρονομιάς υποβάλλεται:

Κάθε περιουσιακό στοιχείο που κληρονομείται και βρίσκεται στην Ελλάδα κατά το χρόνο θανάτου, κινητό ή ακίνητο, ενσώματο ή ασώματο ( δικαιώματα, απαιτήσεις κλπ.), η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή, ανήκε σε Έλληνα υπήκοο και κληρονομείται, η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή, ανήκε σε αλλοδαπό, που είχε την κατοικία του στην Ελλάδα, και κληρονομείται.