Ποιος είναι υπόχρεος σε δήλωση δωρεάς και γονικής και ποια η προθεσμία υποβολής;

Η δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της

Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του δωρητή σε έντυπο που παρέχεται από την υπηρεσία. Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι υπόχρεος σε φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής και ποιος ο χρόνος Φορολογίας;

Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο δωρεοδόχος ή ο αποδέκτης της γονικής παροχής.

Χρόνος φορολογίας είναι κατά κανόνα ο χρόνος κατάρτισης του δωρητηρίου συμβολαίου. Όταν όμως πρόκειται για δωρεά ή γονική παροχή κινητών, για την οποία δεν καταρτίζεται έγγραφο, χρόνος φορολογίας είναι ο χρόνος παράδοσης των κινητών πραγμάτων. Διαβάστε περισσότερα

Ποια περιουσία υποβάλλεται σε φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής;

Κάθε περιουσιακό στοιχείο που μεταβιβάζεται με δωρεά ή γονική παροχή, ανεξάρτητα αν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας που έχει αυτό κατά το χρόνο της δωρεάς ή της γονικής παροχής, είτε πρόκειται για κινητά είτε για ακίνητα. Διαβάστε περισσότερα