Εκπρόθεσμη έναρξη, μεταβολή και διακοπή εργασιών

Πότε είναι εκπρόθεσμη η έναρξη, μεταβολή ή η διακοπή δραστηριότητας και ποιες οι συνέπειες;
Κάθε φυσικό πρόσωπο, που πρόκειται να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται, να υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών, στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για χορήγηση Α.Φ.Μ. σε εταιρείες.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση ΑΦΜ σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες;
– Aπαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση ΑΦΜ στα φυσικά πρόσωπα αποτελεί το στοιχείο
ταυτότητας, πρωτότυπο του οποίου επιδεικνύεται στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. και κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού.
– Πιστοποιητικό γέννησης για τα φυσικά πρόσωπα που στερούνται ταυτότητας ( ανήλικοι)
– Η χορήγηση ΑΦΜ στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες διενεργείται με τις διαδικασίες
της έναρξης εργασιών. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά ορίζονται στην ΠΟΛ
1006/31-12-2013 (ΦΕΚ 19Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Με ποια δικαιολογητικά χορηγείται ΑΦΜ σε αλλοδαπούς

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς;
– Διαβατήριο ή Ταυτότητα για πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Το διαβατήριό τους σε ισχύ οι υπήκοοι τρίτων χωρών. Στην περίπτωση που τα στοιχεία τους δεν αναγράφονται σε αυτό με λατινικούς χαρακτήρες, κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, μεταφρασμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
– Εφόσον οι αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών, είναι κάτοικοι Ελλάδας προσκομίζεται επιπλέον και η άδεια διαμονής τους σε ισχύ.

Δικαιολογητικά για χορήγηση ΑΦΜ σε πολίτες

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη λήψη ΑΦΜ από φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες;
Για τους Έλληνες το δελτίο ταυτότητάς τους και για τους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα το διαβατήριό τους σε ισχύ και η άδεια διαμονής σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
Αν η δήλωση για την απόδοση ΑΦΜ κατατίθεται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. και κατατίθεται και ευκρινές φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού μέσου ταυτότητας του υπόχρεου.