Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μέσω τζίρου της επιχείρησης σχεδιάζει το Υπ. Εργασίας

Τεκτονικές αλλαγές στον τρόπο πληρωμής εισφορών κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και συγχώνευση όλων των ταμείων σε ένα γιγαντιαίο ή το πολύ σε τρία, ανακοίνωσε από τηλεοράσεως, ο αρμόδιος υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος.

Διαβάστε περισσότερα

Για έναρξη επαγγέλματος ατομικής επιχείρησης ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Για έναρξη επαγγέλματος Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Α) Ατομική Επιχείρηση

– Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (επιδεικνύεται το πρωτότυπο).

– Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.

– Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα.

– Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.

– Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Δήμους και Κοινότητες όπου απαιτείται (άρθρα 80, 81 ν.3463/2006).