Παράταση υποβολής καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Στο νομοσχέδιο «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα», κατατέθηκε σήμερα η πολυπόθητη τροπολογία για την παράταση υποβολής καταστάσεων στο ΓΕΜΗ.Πιο συγκεκριμένα παρατείνεται η προθεσμία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής συνέλευσης, και κατά συνέπεια και η προθεσμία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ.

Η εν λόγω τροπολογία αναφέρει τα ακόλουθα:

Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού

«Παράταση προθεσμιών σύγκλισης γενικής συνέλευσης για τις ΑΕ, ΕΠΕ & IKE για την εταιρική χρήση Π οποία έληξε στις 31-12-2014»
Στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑΜΕΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα» Του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη τροπολογία ρυθμίζονται προσωρινά, ειδικά για την εταιρική χρήση που έληξε την 31-12-2014, θέματα που αφορούν στην εμπρόθεσμη σύγκλιση γενικής συνέλευσης και τη συνακόλουθη έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, μετά την υποχρεωτική συμπερίληψη των φορολογικών δηλώσεων σ’ αυτές, σύμφωνα με το ν. 4308/2014.

Συγκεκριμένα, μετά τη θέση σε εφαρμογή του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών αυτών προϋποτίθεται μεταξύ άλλων και ο υπολογισμός των φορολογικών υποχρεώσεών τους, άρα η υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, όσον αφορά το τρέχον έτος η καταληκτική προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι η 30-6-2015, με ενδεχόμενη παράταση. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι βραχυτερες προθεσμίες που ορίζονται στο εταιρικό δίκαιο για την σύγκλιση των τακτικών γενικών συνελεύσεων και την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Η επιδιωκόμενη προσωρινή επίλυση του προβλήματος, η οποία δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, εντάσσεται στο πλαίσιο αντιμετώπισης νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή νεότερων νομοθετικών ρυθμίσεων και πρόκειται να επιλυθεί οριστικά με την πλήρη ενσωμάτωση της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ.

Προτεινόμενη διάταξη:
Άρθρο …
«Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *