Εσύ συνάδελφε λογιστή ρωτήθηκες; Το μελέτησες το πολυνομοσχέδιο φοροδιαφυγής;

Εσύ φοροτέχνη, Λογιστή, οικονομικέ Διευθυντή, έχεις ιδέα περί τίνος πρόκειται; Το οικονομικό επιμελητήριο ρωτήθηκε; Και αν ναι, συναινεί;

Όπως είναι δομημένα τα φορολογικά πρότυπα στην Ελλάδα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες, υπάρχει περίπτωση να μην θεωρηθεί συνεργός φοροδιαφυγής ο επικεφαλής λογιστηρίου; Τέλος πάντων, επειδή αφορά το μέλλον μας, τις καριέρες μας και εντέλει την ίδια μας την υπόσταση ως πολίτες, ως άνθρωποι, ως επαγγελματίες και ως επιστήμονες, συμφωνούμε με όλα αυτά; Προσωπικά πιστεύω πως η τελευταία παράγραφος του παρόντος άρθρου, δεν έχει γραφτεί από ανθρώπους που γνωρίζουν πώς λειτουργεί στην Ελλάδα το κεφάλαιο λογιστική επίβλεψη, καταχώρηση και συμβουλή.

Θεωρούμε πως για να καταστήσουμε συνεργό τον λογιστή μιας επιχείρησης θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό και από την άλλη να βάλουμε προϋποθέσεις κανόνες και δικλίδες στον τρόπο άσκησης των καθηκόντων μας. Κύριε υπουργέ και απευθύνομαι σε εσάς διότι εσείς είστε του χώρου μας, πρέπει να ξαναδείτε το νομοσχέδιο γιατί μετά την ψήφιση του σας διαβεβαιώνουμε, πως πάνω από τα κεφάλια μας θα πλανάται η σπάθα του εφόρου.

Εδώ μιλάμε για φοροδιαφυγή και συνέργεια σε αυτή. Πρέπει να γίνουμε σαφέστατοι στο πότε εμπλέκεται ο οικονομολόγος και το βασικότερο να καθορίσουμε με απόλυτη σαφήνεια τι πρέπει να κάνει ένας λογιστής και ένας οικονομικός διευθυντής προκειμένου να κοιμάται τα βράδια. Δεν αναφερόμαστε στους επιτήδειους.

Αναφερόμαστε σε εκείνους που προσέρχονται στην εταιρεία που εργάζονται που καταχωρούν τα παραστατικά, που υπολογίζουν τον Φ.Π.Α., που ετοιμάζουν και καταθέτουν δηλώσεις παρακρατούμενων και εισοδήματος, αλλά δεν έχουν την παραμικρή γνώση για το αν ένα τιμολόγιο αφορά ή όχι εικονική συναλλαγή, ούτε τους ενδιαφέρει αν οι επιχειρηματίες γεμίζουν τους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς αποφεύγοντας να εκδώσουν τιμολόγια από την εταιρεία την οποία διαχειρίζονται.

Κύριε υπουργέ, κύριε Αλεξιάδη θεωρούμε πως ήρθε η ώρα μαζί με τους λογιστές και τους συναδέλφους σας, να είστε ο πρώτος υπουργός που θα καθίσει, για πρώτη φορά στην ιστορία του υπουργείου οικονομικών, σε ένα τραπέζι και να αποφασίσουμε όλοι μαζί πως θα καταβάλλονται οι φόροι και το βασικότερο; Πως θα κοιμόμαστε ήσυχοι. ξέρουμε πολύ καλά πως κύριος γνώμονας αποτελεί για εσάς η πάταξη της φοροδιαφυγής και σε αυτό έχουμε την διάθεση να σας βοηθήσουμε όλοι.

Τέλος σας διαβεβαιώνουμε, πως από την αόριστη τελευταία παράγραφο της παρούσας, μπορεί να βρεθεί τουλάχιστον εκτεθειμένος, ο οποιοσδήποτε συνάδελφος.

Παρατίθεται κομμάτι του πολυνομοσχεδίου σχετικά με την συνέργεια και την αυτουργία στο οικονομικό έγκλημα.

Άρθρο 67, Αυτουργοί και συνεργοί στη φοροδιαφυγή

Στα νομικά πρόσωπα, ως αυτουργοί των εγκλημάτων του παρόντος νόμου θεωρούνται, εφόσον με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη συντέλεσαν στην τέλεσή τους:

α) Στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι πρόεδροι  των Δ.Σ, οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.

β) Στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών.

γ) Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες οι διαχειριστές αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών και όταν αυτοί ελλείπουν ή απουσιάζουν οι εταίροι αυτών.

δ) Στους συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών οι πρόεδροι, οι γραμματείς, οι ταμίες, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών.

ε) Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες, ως αυτουργοί του εγκλήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους , με βάση την ιδιωτική βούληση ή το νόμο ή δικαστική απόφαση, και αν ελλείπουν αυτοί, τα μέλη τους. Όταν στα μέλη αυτών περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανισμοί, εφαρμόζονται ανάλογα και οι λοιπές διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

στ) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς, ως αυτουργοί του εγκλήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.

ζ) Στα νομικά πρόσωπα εκτός των ανωτέρω αναφερομένων ή στις νομικές οντότητες κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 51Α του ν. 2238/1994 ή της περίπτωσης δ’ του άρθρου 2 του ν.4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ως αυτουργοί θεωρούνται οι εκπρόσωποι αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.

Επίσης, αυτουργοί των ανωτέρω εγκλημάτων, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται και: α) όσοι δυνάμει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή διάταξης τελευταίας βούλησης είναι διαχειριστές αλλότριας περιουσίας β) ο επίτροπος ή κηδεμόνας ή διοικητής αλλοτρίων κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ως άμεσοι συνεργοί των ανωτέρω εγκλημάτων θεωρούνται ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κάθε μορφής ή τύπου επιχείρησης ή όποιος με πρόθεση συμπράττει με οποιονδήποτε τρόπο γενικά στη διάπραξη των εγκλημάτων του παρόντος, ως τοιούτου νοουμένου και του υπογράφοντος τη δήλωση ως πληρεξούσιος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *